Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Bærum

 Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Bærum

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelsen på 1.-10. trinn er på 15,6, hvilket er høyere enn i ASSS. Bare Oslo har større grupper med 15,7. Større grupper og skole gir lavere utgifter. 

Andelen elever med spesialundervisning har gått kraftig ned de siste årene i Bærum og er klart lavest i ASSS-nettverket. Nedgangen gjelder alle trinn og spesielt 8.-10. trinn. Noe av dette kan være som følge av feilrapportering og ha sammenheng med praksis om ny sakkyndig vurdering på 8. trinn før enkeltvedtak fattes. Antall årstimer per elev med spesialundervisning er imidlertid høyest. Det er med andre ord færre som får, men de som får spesialundervisning, får flere timer enn i andre ASSS- kommuner. Dette kan ha en sammenheng med at når vedtak med få timer spesialundervisning går ned, vil vedtakene som gjenstår være mer omfattende og inneholde flere timer pr elev. En tung satsing på tilpasset opplæring og digital skolehverdag i kommunen, kan forklare at flere elever kan få sin opplæring innenfor ordinær undervisning. Bærum er den eneste kommunen i ASSS-nettverket sammen med Sandnes, som har lavere andel elever med spesialundervisning på 8.-10. trinn enn på 5.-7. trinn. 

Sykefraværet er på 7,8 prosent, en økning fra i fjor, men likevel under gjennomsnittet på 8,3 prosent.  

Netto driftsutgifter per elev er lavest i ASSS-nettverket. Etter justering for prisutvikling, har utgiftene økt noe fra i fjor. Når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, ligger Bærum under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette er forventet tatt i betraktning indikatorene nevnt over. 

På nasjonale prøver har Bærum høyest andel elever på høyest mestringsnivå på alle trinn i ASSS-nettverket. Utfordringene ligger i forskjeller mellom skolene og internt på skolene. Eksamensresultatene i Bærum er de beste i ASSS. Bare Trondheim har likt resultat i norsk hovedmål, og Stavanger i matematikk. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole. Dette trekker kommunen fram som en utfordring det jobbes kontinuerlig med. 

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.