Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Bærum

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Romslige formålsbygg

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger over nettverkssnitt i areal pr elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17 m2/elev i nettverket i 2017, mens Bærum har gjennomsnittlig 18,1 m2/elev. Om vi ser på areal pr institusjonsboer er nettverkssnittet 101,3 m2/beboer, mens Bærum har 86,9. Bærums snitt er samtidig markert stigende fra 2015 til 2017. 

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har relativt lave driftskostnader på sine bygg. For administrasjonsbygg er Bærums tall 280,7 kr/m2 i 2017 mot nettverkssnitt på 325 kr/m2. For skolebygg er Bærums tall 469,0 kr/m2 og nettverkssnittet er 524 kr/m2. 

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet. 

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Bærum  i 2017 er på 157 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er svakt stigende i treårsperioden. 

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Bærum lå på 92 kr/m2. Verdiene for kommunen er svakt fallende i treårsperioden.