Publisert: 04.09.2018

Endret: 04.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Bærum

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Bærum

Kommunens ressursbruk er lavere enn snittet for ASSS. Bærum kommune har gode levekår og det er derfor forventet at kommunen skal bruke mindre ressurser på barnevern enn øvrige kommuner i nettverket. Samtidig er det i ressursbruksindikatoren korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, herunder levekår, så slik sett bruker kommunen relativt lite ressurser på barnevern. Hovedårsaken til at kommunen har et lavt ressursbruk er få brukere av barneverntjenesten, altså lave dekningsgrader.  

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av tjenesten/saksbehandling (f 244) har over tid vært høyest i nettverket. En årsak til det høye kostnadsnivået er en god saksbehandlerkapasitet, kommunen har færre barn per årsverk enn snittet i nettverket.  

Enhetskostnader pr barn som ikke er plassert er også høye i Bærum og ligger 49 % over ASSS-snitt. Årsaken til de høye utgiftene er kommunens oppbygging av tiltaksavdeling med bred og solid kompetanse, samt oppstart av spesialiserte hjelpetiltak slik som FFT og MST-CAN. Etableringen av omfattende og kostbare hjelpetiltak har gitt høye enhetskostnader, men er også en kilde til inntekt da tjenesten selges til nabokommunen.  Brutto driftskostnader pr barn som er plassert (f 252) ligger 12 % over ASSS-snitt. Dette er en økning på 7 % fra 2016 og skyldes helårseffekt på plasseringer av enslige mindreårige som kom til kommunen i slutten av 2016.  

Bærum har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder.