Publisert: 30.08.2018

Endret: 30.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet sosiale tjenester omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid,

243 Tilbud til personer med rusproblemer,

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi,

276 Kvalifiseringsordningen og

281 Ytelse til livsopphold

Om datagrunnlaget

For Oslo er 2016-tall knyttet til stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f.eks. ulike størrelser med gjennomsnitt per måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har også medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år. Utvikling i tallene må derfor tolkes med forbehold.

Netto driftsutgifter på funksjon 281 for Kristiansand (2016 og 2017) er korrigert pga. tapsføringer.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester

* 2016-tall for Oslo er ikke med i tabellen, se forklaring i egen faktaboks.

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering/behov

Ressursbruksindikatoren viser hvor store ressurser (netto driftsutgifter på funksjonene 242, 243, 273, 276, 281) den enkelte kommune bruker på sosiale tjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursbruksindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

 

 

 

Dekningsgrader

 

 

 

 

Produktivitet/enhetskostnader

 

Kvalitet

2016-tall for Oslo er ikke med i figuren, se forklaring i egen faktaboks.

 

2016-tall for Oslo er ikke med i figuren, se forklaring i egen faktaboks.

 

2016-tall for Oslo er ikke med i figuren, se forklaring i egen faktaboks.

 

Kilde: NAV

 

Andre indikatorer

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.