Publisert: 13.09.2018

Endret: 13.09.2018

Hvor mange unge mottar sosialhjelp i ASSS og hva forteller egentlig utviklingen over tid om at ASSS kommunene nå er på rett vei? Ser vi spor av aktivitetsplikten og hvor store effekter kan vi forvente av den i årene som kommer?

I absolutte tall ble antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år samlet for i ASSS-kommunene redusert med 3 % fra 2016 – 2017. De kommuner som har størst prosentvis endring fra 2016 til 2017, og trekker snittet mest ned er Drammen (-12 %),  Bærum (-10 %) og Fredrikstad (- 10 %). På den annen side viser tallene for Stavanger ingen endring i absolutte tall fra 2016 til 2017. Dette kan henge sammen med utfordringene som fulgte av å ha landets høyeste arbeidsledighet i 2014. Mottakergruppen unge 18-24 år er konjunkturfølsom og de unge stiller som følge av manglende arbeidserfaring bakerst i køen selv når arbeidsmarkedet er i bedring.

Stabil nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere

I et lengre perspektivfortsatt med absolutte tall som utgangspunkt, ser vi at antallet unge sosialhjelpsmottakere for landet som helhet har vært stabilt nedadgående siden 2014en indikasjon på at det går "riktig vei". Altså fra før kravet om aktivitetsplikt ble innført. For ASSS-kommunene samlet er det derimot et mer sammensatt bilde.

Figuren nedenfor viser andel unge stønadsmottakere 18-24 år i prosent av samme målgruppe befolkningen i perioden 2006 – 2017 for alle ASSS kommuner, inkludert tall for landet 

Her følger vi utviklingen i den enkelte kommune over tid og sammenligner den med utviklingen i de andre kommunene og landet for øvrig. Noen utslag av høyere andeler i Drammen, Fredrikstad og Kristiansand fra 2013 og bakover i tid, hvor de samme kommuner så reduserer andelen kraftig frem mot 2017. I Stavanger og Sandnes ser vi hvordan utviklingen går motsatt vei, andelen unge mottakere øker fra 2013 og fremover pga. arbeidsledighet. Flere av kommunene har en stabil andel unge gjennom mer eller mindre hele perioden, så som Oslo, Bergen, Trondheim og Bærum.  

Sterkt fokus på aktivitet og jobb for ungdomsgruppen

ASSS-kommunene har gjennom hele perioden prioritert innsatser overfor ungdomsgruppen svært høyt, med sterkt aktivitets- og jobbfokus og samarbeid med næringsliv og arbeidsmarked. Nivået på andelen unge mottakere i den enkelte kommune flater ut og blir mer stabilt når vi nærmer oss nåtid. Utviklingen i ASSS synes å være i forkant av aktivitetsplikten, og det blir interessant å se hvilken innvirkning plikten rent faktisk r på andelen unge mottakere i ASSS befolkningen i de kommende år.  

Figuren nedenfor viser den gjennomsnittlige stønadslengden i løpet av ett kalenderår for mottakere 18-24 år i ASSS kommunene i perioden 2006- 2017.

Stønadslengden for unge mottakere er forholdsvis stabil for alle kommuner i ASSS, med noen få utfall tilbake i tid. Liksom i figuren ovenfor er det i 2013 at Drammen og Fredrikstad suksessivt begynner å redusere stønadslengden for denne mottakergruppen. Samtidig ser vi en økning i stønadslengden hos enkelte av de andre kommunene, herunder Tromsø, Bergen, Stavanger og Sandnes. De siste tre årene er det særlig Trondhjem, Kristiansand, Tromsø og Bærum som skiller seg ut med gjennomsnittlig lave stønadslengder.  

Mer effekt å hente fra aktivitetsplikten?

Er det mer å hente ut av effekt etter innføring av aktivitetsplikt for denne målgruppen i årene som kommer? Eller er nivået for ASSS kommunene godt nok?  

Ytterligere krav og sanksjoner kan øke overgangen til arbeid, men hva hvis det er midlertidig, utrygt arbeid som gjør at folk kommer tilbake til stønadsordningene etter en tid. Risikerer brukere med behov for bistand som følge av krav om raskere avvikling av stønadskarriærer en mulig forverring av utfordringer på grunn av sen eller for liten intervensjon?   

Utvalgte fakta fra «Sosialtjenesteanalysen» i Kristiansand kommune kan kanskje belyse bildet. Gjennom en systematisk kartlegging av mottakergruppen unge i perioden 2014-2016 fant kommunen at 70 prosent av ungdommene på sosialhjelp ikke hadde fullført videregående skole, at 64 prosent av ungdommen hadde utfordringer med psykisk helse, og at en høy andel hadde utfordringer med rus og andre utfordringer. Hvis Kristiansand er noenlunde representative for ASSS gjennomsnittet kan det være en indikasjon om at ASSS allerede henter ut effekten av aktivitetsplikten, og at andeler så vel som stønadslengder vitner om god kvalitet på praksis og en mottaksgruppe med behov for mer sammensatte og lenger varende intervensjoner.   

Merknad: Vi har valgt å ikke vise tall på hvor mange unge som har vilkår om aktivitet i ASSS. Det skyldes at tallene som foreligger for 2017 er mangelfulle og at SSB fortsatt ikke publiserer tall på mottakergruppen unge under 30 år (18-30 år) som tilsvarer målgruppen for aktivitetsplikt.