Publisert: 13.09.2018

Alle ASSS-kommunene

har/skal kartlegge tilstand på nytt i 2018 og Multiconsult skal beregne vedlikeholdsetterslep slik at kommunene kan vurdere ressursbruk, tilstand og vedlikeholdsetterslep. Av 10 kommuner er 9 ferdige med årets kartlegging. Multiconsult er imidlertid ikke ferdige med sine beregninger og derfor bruker KS tidligere års resultat (2015 – 17) i denne artikkelen.

Om kartlegging av tilstandsgrad

Kartleggingen er gjennomført etter prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. I henhold til NS 3424 angis tilstanden med tilstandsgrader, og det opereres med en gradering av tilstand fra 0 til 3, der tilstandsgrad 0 tilsvarer meget god tilstand og tilstandsgrad 3 tilsvarer meget dårlig tilstand. Presenterte data er vektet på grunnlag av pris og omfang til samlede tilstandsgrader.

Vedlikeholdsetterslep: Tilsvarer den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden på veiene (veielementene) til et definert ambisjonsnivå. Her er det definert tre ambisjonsnivåer. Det påpekes at vedlikeholdsetterslepet ikke omfatter omlegging av veier til ny trasé eller utbygging som for eksempel økning i bredde, utbedring av kurvatur etc.

Ambisjonsnivå: Det er definert tre ambisjonsnivåer i forbindelse med beregning av etterslepet: • Lavt ambisjonsnivå – Kun de kritiske tiltakene gjennomføres for alle veityper. Det vil si de med tilstandsgrad 3(stor grad av utskiftning/ikke reparerbart). • Akseptabelt ambisjonsnivå – I tillegg til de kritiske tiltakene gjennomføres tiltak på samleveier og gater med tilstandsgrad 2 (delvis utskiftning og/eller ekstraordinært vedlikehold). De øvrige veitypene har begrenset trafikk og lavere hastighet, og det kan i så måte aksepteres en noe dårligere tilstand. • Høyt ambisjonsnivå – Det gjennomføres tiltak for å heve både tilstandsgrad 3 og tilstandsgrad 2 for alle veityper.

Lenkeblokk Icon Vedlikeholdsetterslepet langs norske veier - rapport fra Mulitconsult

Figuren under indikerer at Bærum, Sandnes og Kristiansand hadde den beste veistandarden og at Oslo, Trondheim og Tromsø hadde det største vedlikeholdsetterslepet på de kommunale veiene. For å løfte hele veinettet opp på akseptabel standard ville det i Tromsø koste kr 2 000,- per meter vei, men i Bærum og Sandnes var vedlikeholdsbehovet kr 200,- per meter kommunal vei for å få hele veinettet opp på akseptabel standard. 

Figur 1. Kostnad per meter vei for å komme over akseptabel standard. Kroner. 2017

Kilde: Multiconsult, kartlegging 2015-2017

Figuren under og tabell 1 viser at Stavanger - blant ASSS-kommunene - har de største utfordringene både per meter bro og totalt i kroner.

Figur 2. Kostnad per meter bro for å få akseptabel standard. Kroner. 2017

Kilde: Multiconsult, kartlegging 2015-2017

Dersom kommunene ønsker å heve standarden på veg- og bruer opp på akseptabelt nivå viser tabellen under hva Multiconsult har beregnet at dette vil «koste» med grunnlag i kartleggingene fra 2015-2017.

Tabell 1. Beregnet kostnad for å heve standarden på vei- og broer opp på akseptabelt nivå. Kroner per meter og totalt. 2017

Oppgitte kostnader er per 1. kvartal 2017. Prisøkning 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2017 er hentet fra SSBs Tabell: 08663: "Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger" (7,4 %) Kilde: Multiconsult, kartlegging 2015-2017