Publisert: 24.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet pleie og omsorg omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med,funksjonsnedsettelser,

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon,

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og

261 Institusjonslokaler

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg

Tjenesteprofil 0-66 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering/behov

Ressursindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter) den enkelte kommune bruker på en tjeneste i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

Indikatoren er basert på vedtakstimer slik disse blir registrert og rapportert gjennom IPLOS-registeret, og publisert i KOSTRA. Andelen timer til tjenestemottakere 0-66 år og til 67 år og eldre brukes som fordelingsnøkkel for å beregne hvor stor andel av utgiftene kommunen har brukt på de to aldersgruppene. Vi forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

 

Indikatoren er basert på vedtakstimer slik disse blir registrert og rapportert gjennom IPLOS-registeret, og publisert i KOSTRA. Andelen timer til tjenestemottakere 0-66 år og til 67 år og eldre brukes som fordelingsnøkkel for å beregne hvor stor andel av utgiftene kommunen har brukt på de to aldersgruppene. Vi forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

 

Indikatoren er basert på bistandsbehov for ulike aldersgrupper, slik det er rapportert gjennom IPLOS, og publisert i KOSTRA. Det er tre kategorier av bistandsbehov, som vi har gitt verdien 1, 2 og 3: «noe/avgrenset bistandsbehov» er gitt verdien 1, «middels til stort bistandsbehov» er gitt verdien 2, og «omfattende bistandsbehov» er gitt verdien 3

 

Indikatoren er basert på bistandsbehov for ulike aldersgrupper, slik det er rapportert gjennom IPLOS, og publisert i KOSTRA. Det er tre kategorier av bistandsbehov, som vi har gitt verdien 1, 2 og 3: «noe/avgrenset bistandsbehov» er gitt verdien 1, «middels til stort bistandsbehov» er gitt verdien 2, og «omfattende bistandsbehov» er gitt verdien 3

 

 

 

Utgiftene omfatter totale utgifter, slik som bolig, aktivitetstilbud, avlastning, omsorgsstønad og kjøp av tjenester fra private/ideelle bedrifter, fratrukket tilskudd for særlig ressurskrevende brukere.

 

Dekningsgrader

 

 

 

 

Produktivitet/enhetskostnader

Indikatoren er basert på vedtakstimer slik disse blir registrert og rapportert gjennom IPLOS-registeret, og publisert i KOSTRA. Andelen timer til tjenestemottakere 0-66 år og til 67 år og eldre brukes som fordelingsnøkkel for å beregne hvor stor andel av utgiftene kommunen har brukt på de to aldersgruppene. Vi forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

 

Indikatoren er basert på vedtakstimer slik disse blir registrert og rapportert gjennom IPLOS-registeret, og publisert i KOSTRA. Andelen timer til tjenestemottakere 0-66 år og til 67 år og eldre brukes som fordelingsnøkkel for å beregne hvor stor andel av utgiftene kommunen har brukt på de to aldersgruppene. Vi forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

 

 

 

Kvalitet

 

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.