Publisert: 27.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet kommunehelsetjenesten omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste,

233 Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern) og

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelsetjenesten

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering/behov

Ressursindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter) den enkelte kommune bruker på en tjeneste i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov (inntektssystemet), arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

 

 

Dekningsgrader

 

 

Kilde: egen innrapportering

 

 

 

Produktivitet/enhetskostnader

 

Utfyllende indikatorer/kvalitet

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.

 

Kilde: egen innrapportering

 

Kilde: egen innrapportering