Liggetiden på barselavdelingene på sykehus blir stadig kortere for nybakte mødre og oppgavefordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er i endring.

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim, får nybakte mødre tilbud om å dra hjem fra barsel-avdelingen allerede seks timer etter fødselen. Haukelands nye kvinneklinikk skal stå ferdig i 2022 og vil da være dimensjonert for at at 40 % av alle fødende skal sendes hjem 6-8 timer etter fødsel. (se lenke)

Hvordan påvirkes kommunene?

En rundspørring i ASSS-nettverket for kommunehelse, viser at de største kommunene merker endringene på ulikt vis. (Se egen boks for detaljer)

Flere kommuner opplever at nybakte mødre har kortere liggetid på sykehus og det er en økning i re-innleggelser på grunn av ammeproblematikk/brystbetennelse og gulsott. Utfordringer med hensyn til amming har økt og kommunene opplever et stigende behov for tilgjengelige helsesøstre, jordmødre og ammeveiledere, både til hjemmebesøk og på helsestasjonene.

Selv om svarene i undersøkelsen ikke gir et entydig bilde, er det ting som tyder på at lokale prioriteringer i spesialhelsetjenesten påvirker kommunenes tilbud om barselomsorg. Dette vil derfor være et område det vil være viktig for ASSS-kommunene å ha oppmerksomhet på fremover.

Andre årsaker til endringer

I tillegg til endringene i spesialisthelsetjenesten har også flere statlige retningslinjer utviklet seg over tid. En nasjonal retningslinje er ikke rettslig bindende for mottakerne, men faglig normerende for tjenesteutøvere. Den påvirker derfor ofte kommunens organisering og tilrettelegging av tjenestetilbudet.

Økte forventninger til kommunene

Implementering av barselretningslinjene øker forventningene til hva kommunene skal tilby. De nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes medfører at flere kvinner blir fulgt opp tidligere og oppfølgingen i stor grad overført til kommunene, og det er blitt større grad av tverrfaglig samarbeid.

Stadig økte behov innen graviditets- og barselomsorgen uten friske midler, skaper store utfordringer for kommunene. Midlene til helsestasjonstjenesten, som i utgangspunktet er knappe, må omprioriteres internt og kommunen må i tillegg finne midler som kan overføres fra andre sektorer. Det er all grunn til å tro at helsestasjonstjenesten tilpasser seg nye forventinger/behov hos kommunens befolkning. Kvaliteten i arbeidet står helt sentralt. Utfordringen vil være å greie og prioritere knappe ressurser. 

Opplevde endringer i ASSS-kommunene

Rundspørring gjennomført av KS i ASSS-nettverket for kommunehelse.

Lenkeblokk Icon "Kortere liggetid etter fødsel" Dagsavisen 19. februar 2018