Publisert: 23.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet grunnskole omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

202 Grunnskole,

213 Voksenopplæring,

215 Skolefritidstilbud,

222 Skolelokaler og

223 Skoleskyss

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 Tidsserier

Ressursbruksindikatoren viser hvor store ressurser (netto driftsutgifter på funksjonene 202, 213, 215, 222 og 223)) den enkelte kommune bruker på grunnskole i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursbruksindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

 

 

 

 

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.

 

Om nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Resultatene presenteres som andel elever på ulike mestringsnivåer. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer, hvor 1 er laveste og 3 er høyeste mestringsnivå. På 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivå der 1 er lavest og 5 høyest. Nasjonale prøver gjennomføres om høsten hvert år. Prøvene på 8. trinn vil derfor for en stor del være uttrykk for hva elevene lærte på barneskolen. Figurene under viser andel elever på de høyeste mestringsnivåene. Tallene gjelder for offentlige skoler.

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Elevundersøkelsen)