Publisert: 11.09.2018

Høsten 2018 innføres lærernorm i grunnskole.

Det skal være 1 lærer per 16 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5-10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5-10. klasse.

Om normkravet

Kravet er definert som forholdet mellom undervisningstimer (elevtall og elevtimetall per trinn) og lærertimer (ekskludert timer til spesialundervisning) slik det fremgår av nøkkeltallet Gruppestørrelse 2 og i henhold til rapportering i GSI (Grunnskolens informasjonssystem). Det er viktig å påpeke at beregningsgrunnlaget Gruppestørrelse 2 ikke er kvalitetssikret med det formål å oppfylle en norm for lærertetthet.

Større variasjoner innad i kommunen enn det er mellom kommuner

Det er relativt stor variasjon i Gruppestørrelse 2 mellom kommunene. Det betyr at kommunene i ulik grad må tilsette nye ansatte for å oppfylle normen. Samtidig er det større variasjon i Gruppestørrelse 2 innad i kommunene enn det er mellom kommuner. Det er først og fremst behov for tilsetting av lærere på 1-4.trinn.

Tabell 1. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 og andel skoler som ikke oppfyller norm for lærertetthet. 2017

Privatskoler inngår i tallene. Kilde: Utdanningsdirektoratet/GSI

Det er varslet at finansieringen av lærernormen vil inngå i rammetilskuddet i ny grunnskolenøkkel fra 2020. Det er grunn til å anta at flere av de store kommunene ikke vil få videreført nivået på finansieringen de har fått med særskilte tilretteleggingsmidler i 2018 og får i 2019. Frem til ny grunnskolenøkkel foreligger, tar beregningene av finansieringsbehovet hensyn til prioriteringene mellom skoler. Samtidig forutsettes det at lærerressurser flyttes mellom hovedtrinn på skolen for å oppfylle normen.

Betydning for kvaliteten

Indikatoren Gruppestørrelse 2 brukes på en ny måte som kan få betydning for kvaliteten på rapporteringen i årene som kommer. Per i dag gir indikatoren i stor grad uttrykk for skolenes egne prioriteringer. Variasjoner i gruppestørrelse mellom skoler kan si noe om ulikheter i elevgrunnlaget, prioritering av ressurser til støttefunksjoner eller om ulik registreringspraksis på skolene.

Gruppestørrelse sier i seg selv ikke noe om kvalitet på undervisningen, men kan gi en indikasjon på hvilke rammevilkår det er for å skape god læring. Det kan også stilles spørsmål ved om forholdsvis marginale endringer i gruppestørrelse gir betydelig endring i forutsetningene for å gi god undervisning.