Publisert: 11.09.2018

Fakta: meldinger og undersøkelser i barnevernet

Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, gjøres det vurderinger i to trinn. Innen syv dager avgjør barnevernet om meldingen bør undersøkes nærmere, eller om den skal henlegges. Ved behov for nærmere undersøkelser skal disse iverksettes snarest mulig, som regel innen tre måneder, i spesielle tilfeller opp til seks måneder. Undersøkelsen gir barnevernet grunnlag for å vurdere om det skal iverksettes hjelpetiltak i hjemmet, plassering utenfor hjemmet eller om saken skal henlegges.

Andelen barn hvor barnevernet gjennomfører en barnevernundersøkelse fortsetter å øke. I 2013 ble omsorgssituasjonen til 3,5 % av barna i alderen 0-17 år undersøkt i ASSS-kommunene. I 2017 er tallet 4,5 %. Samtidig er tallene på barn som får hjelp fra barneverntjenesten stabile. Hvorfor er det slik?

Barnevernet får flere meldinger

Flere melder om bekymring for barn. I 2013 mottok ASSS-kommunene 15109 bekymringsmeldinger. I 2017 var tallet 17536, dette er en økning på 16 %.

Flere meldinger blir undersøkt

Fra 2013 til 2017 har en økende del av meldingene blitt undersøkt. Det kan det være flere grunner til dette og vi ser at det er forskjeller mellom kommunene. Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med meldinger i 2015 og 2016 avdekket blant annet at meldinger om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Konklusjonene fra dette tilsynet kan ha påvirket kommunenes praksis på dette området.

Flere undersøkelser henlegges

I samme 5-årsperiode har andel undersøkelser som blir konkludert med behov for barneverntiltak sunket med 6 prosentpoeng, fra 45, 5 % i 2013 til 39,3% i 2017.

Terskelen for å undersøke en melding har altså blitt lavere, samtidig henlegges flere undersøkelser. Resultatet er at andelen barn som får hjelp fra barnevernet har vært stabil i samme periode. 

Figur 1. Henlagte undersøkelser, årsak. Prosent

Figur 2. Andel undersøkelser som førte til tiltak. Prosent

 

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017? artikkel bilde.

Barnevern: eksploderte utgiftene i 2017?

Utgiftene til barnevern gikk i taket i 2017. Eller gjorde de det?

Barnevern: hvem er de plasserte barna? artikkel bilde.

Barnevern: hvem er de plasserte barna?

Andelen barn som er plassert utenfor hjemmet varierer stort mellom ASSS-kommunene.