Publisert: 30.08.2018

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet barnehage omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

201 Barnehage,

211 Styrket tilbud til førskolebarn og

221 Barnehagelokaler og skyss

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering/behov

Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter på funksjonene 201, 211 og 221) den enkelte kommune bruker på barnehage i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. En ressursindikator større enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Ressursindikatoren er utregnet av KS.

 

 

Dekningsgrader

 

 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land =(Antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk / antall innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land)*100

 

Produktivitet/enhetskostnader

 

Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Barn under tre år teller dobbelt i denne utregningen. Det er fordi det i snitt er flere ansatte per barn for de yngste barna enn for de eldste. Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Barn under tre år teller dobbelt i denne utregningen. Det er fordi det i snitt er flere ansatte per barn for de yngste barna enn for de eldste. Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Kvalitet/utfyllende indikatorer

 

 

 

Kilde: PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 – 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 og tall for 2015 gjelder 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Drammen mangler tall for 2016.