Publisert: 04.09.2020

Endret: 04.09.2020

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet eiendomsforvaltning omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen,

130 Administrasjonslokaler,

190 Interne serviceenheter,

221 Førskolelokaler og skyss,

222 Skolelokaler,

261 Institusjonslokaler,

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og

386 Kommunale kulturbygg

Nøkkeltall

 

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning

Indikator
EIE Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)
EIE Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger
EIE Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner)
EIE Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg (kroner)
EIE Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning kWh/m2*
EIE Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)
EIE Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (kroner)
EIE Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)
EIE Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)
EIE Snitt årlig investering per innbygger 2016-2019 (2019-kroner byggekostnadsindeksen boligblokker)
EIE Tilstandsvurdering grunnskole (prosent)
EIE Tilstandsvurdering pleie og omsorg (prosent)
EIE Sykefravær eiendomsforvaltning (PAI) (prosent)*

 

Tjenesteprofil

 

Figur 1. Tjenesteprofil eiendomsforvaltning 2019

 

Tidsserier

 

Figur 2. Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

 

Figur 3. Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger

 

Figur 4. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner)

 

Figur 5. Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg (kroner)

 

Figur 6. Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning kWh/m2*

 

Figur 7. Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

 

Figur 8. Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (kroner)

 

Figur 9. Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

 

Figur 10. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

 

Figur 11. Snitt årlig investering per innbygger 2016-2019 (2019-kroner byggekostnadsindeksen boligblokker)

 

Figur 12. Sykefravær eiendomsforvaltning (PAI) (prosent)*