Publisert: 18.09.2020

Endret: 07.09.2021

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Boks 1 Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene:

Tabell 1 Produksjonsindeks grunnskole 

Figur nedenfor viser kommunens score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning slik disse måles ved nasjonale prøver. Skolebidragsindikatorene på 8.-10. trinn er et mål på skolens bidrag til elevenes læring i det skriftlige eksamensfaget eleven kommer opp i på 10. trinn.  Indikatorer over null tilsier et skolebidrag over landsgjennomsnittet. I produksjonsindeksen er dette teknisk innarbeidet slik at kommunens resultat er landgjennomsnittet +/- kommunens skolebidrag. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Figur 1 Produksjonsindeks grunnskole 2019

Trykk på kommunene for å velge hvilke tall du vil se

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor grunnskole 0,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren skolebidrag 5.-7- trinn som lå 0,4 prosent over ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 6,5 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen nedenfor viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Stavanger har endret seg fra 2018 til 2019. Til forskjell fra produksjonsindeksen som måler forskjeller i andel innbyggere 6-9 år som har plass i SFO, bruker vi veksten i antall innbyggere 6-9 år som har plass i SFO når vi beregner endringstallene. Og siden skalaene for nasjonale prøver, eksamen, grunnskolepoeng og læringsmiljø ikke endrer seg over tid, har vi i tillegg lagt inn endringer i elevtall når vi beregner hvor mye produksjonen endrer seg over tid. For eksempel vil en økning i elevtallet isolert sett gi økt produksjon, men dersom kommunen samtidig har en nedgang i resultatene, vil dette redusere økningen. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 0,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 0,2 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren skolebidrag 8.-10. trinn opp med 1,2 prosent mens elever på SFO gikk ned med 2,7 prosent.   

Tabell 2 Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2018 til 2019

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene:

Tabell 3 Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Figur 2 Produksjonsindeks barnehage 2019

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor barnehager 0,1 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 8,5 prosent under ASSS-snittet.  Stavanger scoret høyest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 7,2 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Stavanger har endret seg fra 2018 til 2019. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger ned med 1,5 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,1 prosent.

Indikatoren leke og oppholdsareal gikk mest ned 16,4 prosent. Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk ned med 0,6 prosent.

Tabell 4 Endring i produksjon barnehager fra 2018 til 2019

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Tabell 5 Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Figur 3 Produksjonsindeks barnevern 2019

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor barnevern 12,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 35,9 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet lå 16,7 prosent over. Stavanger scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 8,6 prosent under ASSS-snittet.

Tabell under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Stavanger har endret seg fra 2018 til 2019. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 0,2 prosent, mens produksjonen i ASSS-kommunene i gjennomsnitt gikk ned med 4,0.

I Stavanger gikk indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet opp med 19,7 prosent, og indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan gikk opp med 12,8 prosent.

Tabell 6 Endring i produksjon barnevern fra 2018 til 2019

Produksjonsindeks helsetjenester

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Tabell 7 Produksjonsindeks kommunehelse

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Figur 4 Produksjonsindeks kommunehelse 2019

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor kommunehelse 0,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren årsverk ergoterapeuter som lå 10,1 prosent under ASSS-snittet. Stavanger hadde høyest score på indikatoren helseundersøkelse 1. skoletrinn som lå 24,8 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Stavanger har endret seg fra 2018 til 2019. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 7,7 prosent, mens ASSS-snittet økte med 2,6 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn opp med hele 354,9 prosent etter sterk nedgang året før. Indikatoren fysioterapitimer per uke gikk opp med 8,0 prosent.  

Tabell 8 Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2018 til 2019

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Tabell 9 Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Figur 5 Produksjonsindeks pleie og omsorg 2019

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor pleie og omsorg 0,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde høyest score på indikatoren timer dagsenter som lå 21,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren langtidsopphold på institusjon som lå 16,0 prosent over. Stavanger hadde lavest score på indikatoren timer omsorgslønn lå 39,0 prosent under ASSS-snittet.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Stavanger har endret seg fra 2018 til 2019. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 7,2 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 2,6 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren timer dagsenter opp med 239,6 prosent, mens legetimer per beboer gikk ned med 34,6 prosent.

Tabell 10 Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2018 til 2019

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Tabell 11 Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser kommunens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Figur 6 Produksjonsindeks sosiale tjenester  2019 

I 2019 var Stavangers produksjon innenfor sosiale tjenester 5,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 38,7 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Stavanger hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Stavanger hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 22,2 prosent over ASSS-snittet.