Publisert: 10.09.2020

Endret: 20.10.2021

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Trondheim

Indikator
GRS Ressursbruksindikator. Grunnskole*
GRS Netto driftsutgifter grunnskole (f202) per elev (kroner)
GRS Gruppestørrelse (antall)
GRS Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)
GRS Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)
GRS Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent)
GRS Sykefravær grunnskole (prosent)
GRS Nasjonale prøver 5. trinn, snitt andel nivå 2-3 (prosent)*
GRS Nasjonale prøver 8. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*
GRS Nasjonale prøver 9. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*
GRS Eksamen snitt engelsk, regning og norsk*
GRS Vurdering for læring (snitt skår)*

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2019

Om grunnskole i Trondheim

Trondheim kommune har høyest sykefravær i ASSS grunnskolen, med 9,9%. Sykefraværet har også økt jevnt i treårsperioden, fra 8,6% i 2017. 

Disse faktorene kan være noe av årsaken til at ressursbruksindikatoren viser at Trondheim bruker mer ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivinger) på skole enn snittet for ASSS. Netto driftsutgifter pr. elev (kroner) er imidlertid blant de laveste i ASSS. Ressursbruksindikatoren er korrigert for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Utgiftsbehovet er basert på kostnadsnøkkelen for kommunene. 

På nasjonale prøver 8. og 9. trinn ligger Trondheimslevene relativt nær ASSS-snittet, men på 5. trinn er resultatene 3,2% lavere enn gjennomsnittet for ASSS, og 9,6% lavere enn høyeste. Resultatene fra elevundersøkelsen er også omtrent på snitt med ASSS.