Publisert: 16.09.2020

Endret: 20.10.2021

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Sandnes

Indikator
BHG Ressursbruksindikator. Barnehager*
BHG Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kroner)
BHG Barn 1-2 år i barnehage av innbyggere 1-2 år (prosent)
BHG Barn 3-5 år i barnehage av innbyggere 3-5 år (prosent)
BHG Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)
BHG Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehage (kroner)
BHG Antall barn per ansatt kommunale barnehager*
BHG Antall barn per ansatt private barnehager*
BHG Antall barn per barnehagelærer kommunale barnehager
BHG Ansatte med barnehagelærerutdanning/annen pedagogisk utdanning av alle ansatte (prosent)
BHG Andel menn av grunnbemanningen barnehager (prosent)
BHG Sykefravær barnehager (prosent)
BHG Foreldretilfredshet barnehage*

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2019

Om barnehage i Sandnes

Sandnes har en større økning ii netto driftsutgifter per innbygger enn gjennomsnittet, men ligger fortsatt lavest i nettverket. 

Netto driftsutgifter i Sandnes er nå 11 prosent under gjennomsnittet og lavest i ASSS-nettverket.   

Andelen 1-2 åringer i barnehage er 5,1 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er en økning på nesten 1,5 prosent og kommunen er ikke lenger l lavest i nettverket.  

Andelen barnehagelærere øker og antall barn pr barnehagelærer går ned i kommunale barnehager. Det er fortsatt det klart høyeste antall barn pr. barnehagelærer i nettverket. 

Andel ansatte menn i grunnbemanning går fortsatt noe ned. Kommunen er fortsatt lavest i nettverket på denne indikatoren.   

I Sandnes vil den lave dekningsgraden for 1-2 åringer og en lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning være med å forklare de lave utgiftene.  

Sandnes har en nedgang i sykefraværet og ligger nå 0,9 prosent under snittet.  

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.  

Lav andel med barnehagelærerutdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene.  

Sandnes ligger på snitt i grunnbemanning på antall barn per årsverk både i kommunale og private barnehager