Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall 

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Trondheim

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Ressursbruken øker siden forrige rapporteringsår og kommunen bruker nå kun 11 % mer på sosiale tjenester enn snittet for ASSS. I ressursbruksindikatoren er det korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Utgiftsnivået til hele sosialtjenesten målt fra forrige rapporteringsår øker, det samme gjelder netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold. Kommunen bruker 37 % mindre på netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer enn snittet for ASSS nettverket.  

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Trondheims dekningsgrader øker, og ved årets rapportering mottar 5 % av innbyggerne i kommunen sosialhjelp. Andelene unge sosialhjelpsmottakere er høyere enn ASSS snittet som dessuten beveger seg i motsatt retning av utviklingen i Trondheim. Antall mottakere av kvalifiseringsstønad er lav, kvalifiseringsprogram har vært et høyt prioritert tiltak i kommunen (i 2016 lå Trondheim 82 % over ASSS-snittet).

Trondheims enhetskostnader ligger like under snittet for ASSS kommunene, men kostnaden målt i stønad per sosialhjelpsmottaker øker nå fra 47 532 kr i 2017 til 53 240 kr i 2018. 

Kvalitet

Kommunen har stabilt lave og til dels nedadgående stønadslengder, spesielt for mottakere i aldersgruppen 18-24 år som er den korteste i ASSS. Stønadslengden for mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde øker litt, det samme gjør andelen mottakere med stønad i 6 måneder eller mer med sosialhjelp som hovedinntektskilde.

I Trondheim går 74 % av KVP deltakere ut i arbeid/skole/utdanning etter endt program, det er et av de beste resultatene i ASSS.

Sykefravær i kommunen øker, og er nå det høyeste i ASSS, hele 34 % høyere enn snittet.