Publisert: 19.09.2019

Innenfor veidrift er det særlig veidekke som ligger over nettverkssnitt, mens drenering/overvann ligger under snitt. Investering knyttet til veidekke/asfaltering ligger betydelig under nettverkssnitt. Kommunen har en veistandard som ligger lavere enn nettverksnitt, noe som gir et høyere ressursbehov for å ta inn etterslepet.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Trondheim

 Tjenesteprofil 

 

Figur 1. Tjenesteprofil samferdsel 2018

I diagrammet som viser tjenesteprofilen har vi forkortet beskrivelsen på indikatoren. Se tabellen over for å se hele benevnelsen.

Legg merke til at ASSS-nettverket har bygget opp ny beregning av indikatorene f.o.m. rapporteringsåret 2018. I den sammenheng er gjennomsnittstallene beregnet ved vektet gjennomsnitt mot tidligere uvektet gjennomsnitt.

Prioritering og behov

Trondheim har 28,8 km vei pr 1000 innbyggere, dette er nær nettverkssnittet. Kommunen ligger høyere enn nettverkssnittet mtp andel vei tilrettelagt for syklende. For å dekke kostnadene til drift av de kommunale veiene har kommunen, eks. avskrivninger, kr 452 410 pr km vei. Nivået i driftsårene 2016-2018 har vært stigende i perioden. I nettverket har beløpet steget fra 217 956 til 325 871 i samme periode.

Prioritering er et uttrykk for forholdet mellom ressursbruk og målgruppe.

Produktivitet/enhetskostnader

For å analysere kostnadsbildet har nettverket etablert en egen rapportering på 8-9 fokusområder for veiforvaltning. For Trondheim ligger veidekke relativt høyt og drenering/overvann relativt lavt, sammenliknet med nettverkssnittet.

Kommunen investerer 8,6 kr/m vei til veidekke (asfalt). Dette er 86 % lavere enn nettverkssnitt.

Produktivitet er et uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjonen og ressursbruk.

Kvalitet og andre indikatorer

Veienes tekniske tilstand utvikles i møtepunktet mellom bl.a. innledende teknisk standard, belastning, klima og de ressurser som brukes til drift og fornyelse. Samferdselsnettverket i ASSS har gjennomført en tilstandskartlegging av kommunenes veikapital. Dette er gjort med bistand fra Multiconsult. Nettverket vurderer andel adkomst og gang/sykkelvei som vurderes til over standard, dvs satt til TG2 eller bedre. Kommunen har for 2018 en andel på 87,4 %. Dette er 5 % under nettverkssnitt. Tilstandsgrad gate/samlevei på TG 0/1 er 59,6 % i 2018. Dette er 7 % under nettverkssnitt.

Som et resultat av denne tilstandskartleggingen kan vi gi et anslag på hva det vil koste å løfte veikapitalen i kommunen opp til akseptabel standard. For Trondheim er kostnaden anslått til 1 336,0 kr/m. I nettverket er anslaget 889,8 kr/m.

Sykefraværet i 2018 i kommunens samferdselsavdeling var på 8,2 %. Nettverkssnittet var 5,2 %.