Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Trondheim

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Ressursbruksindikatoren viser at Trondheim hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som var 5 % under snittet.

Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne 0-66 år var høyest blant kommunene, 9 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, mens utgiftene per mottaker av hjemmetjenester i denne aldersgruppen var 8 % under ASSS-snittet.

Samlede utgifter til utviklingshemmede lå 2 % over snittet. De gjennomsnittlige kostnadene til utviklingshemmede har økt de siste tre årene. Andelen utviklingshemmede i bolig med heldøgns omsorg lå omtrent på snittet, 1 % under, mens kostnaden var 8 % under snittet.

Kommunen lå høyt blant ASSS-kommunene når det gjelder årsverk med fagutdanning – for pleie- og omsorgstjenestene samlet lå Trondheim 15 % over snittet, som var høyest i nettverket. For tjenester til utviklingshemmede lå kommunen 15 % over snittet. Disse andelene har vært stabile de tre siste årene.

Sykefraværet for pleie- og omsorgstjenestene samlet lå 8 % over ASSS-snittet. Det har vært en nedgang i sykefraværet de tre siste årene, fra 13,9 % i 2016 til 12,3 % i 2018.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Hjemmetjenestemottakerne 67 år og eldre i Trondheim hadde et gjennomsnittlig bistandsbehov som var 9 % over snittet. Utgiftene til disse mottakerne var 11 % under snittet. Disse utgiftene har økt en del de tre siste årene.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass i Trondheim lå 5 % under snitt ASSS, mens andelen institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov var høyere enn snittet. Legetimer til beboere var på 0,46 timer per uke, noe som var 26 % under snittet og lavest i nettverket.

Andelen eldre over 80 år som mottar tjenester har vært nokså stabil de siste tre årene. Dette gjelder både hjemmetjenester og andelen som bor på institusjon eller bolig med heldøgns bemanning. Sett i forhold til ASSS, hadde Trondheim i 2018 den høyeste dekningsgraden for institusjon/bolig med heldøgns bemanning – denne lå 26 % over snittet. For hjemmetjenester lå dekningsgraden 4 % under snittet.