Publisert: 16.09.2019

Endret: 16.09.2019

Trondheim hadde et netto driftsresultat i 2018 på 1,8 prosent. Dette var klart lavere enn året før. Samtidig hadde kommunen en økning i netto investeringsutgifter sett i forhold til inntektene. Samlet sett gjorde dette at Trondheim kom ut med et underskudd før lån i 2018, mens kommunen året før hadde et overskudd før lån. Kommunens netto gjeld økte fra 40 prosent av inntektene i 2017 til 41 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Trondheim i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde de øvrige ASSS-kommunene ikke like sterk nedgang i netto driftsresultat som Trondheim. De øvrige ASSS-kommunene hadde dessuten nedgang netto investeringsutgifter, mens Trondheim hadde økning. Trondheim hadde i 2018 høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene, men lavere de to foregående årene.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Sett i forhold til inntektene var Trondheim kommunes netto gjeld om lag 13 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene i 2018, mens forskjellen året før var om lag 15 prosentenheter.

Inntektssammensetning 2018

I 2018 var inntektene i Trondheim om lag det samme som landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Trondheim kommune hadde relativt sett lave utgifter til administrasjon, lavt netto driftsresultat og lave utgifter til pleie og omsorg målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt høye utgifter til barnevern og renter og avdrag.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Trondheim om lag 1¾ prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag ¼ prosent under ASSS-snittet. Trondheims produksjon av tjenester økte mer enn utgiftsbehovet, og det var en oppgang i effektivitet på om lag ¾ prosent.

I 2018 hadde Trondheim høyest produksjon innenfor barnevern, men samtidig var dette den tjenesten som var minst effektiv. Trondheim var mest effektiv innenfor pleie og omsorg og kommunehelse. Fra 2017 til 2018 hadde Trondheim en sterk økning i tjenesteproduksjonen innenfor kommunehelse. Økningen i effektivitet var sterkest innen barnevern og kommunehelse.