Publisert: 19.09.2019

Endret: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Trondheim

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

Trondheim prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, høyest av alle ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 15 % høyere enn ASSS-snittet i 2018, og var 17 % over snitt og høyest også i 2017.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 11 % høyere enn snittet, men har sunket med 3 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Kommunen har nest høyest nivå på utgifter til helsestasjon/skolehelse sammenlignet med de andre i 2018. Veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Trondheim var noe lavere enn snittet for ASSS-kommunene i 2018.

Det ser ut som om veksten i 2018 gikk til generelt forebyggende arbeid (f233) og til tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold (f256). 

Dekningsgrader

KOSTRA-tallene viser at årsverk totalt på helsestasjonstjenester i Trondheim var betydelig lavere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene i 2018; 9 % under. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt har økt betydelig fra 2017 til 2018. Årsverk av helsesøstre isolert, har også økt mye. På denne indikatoren er kommunen nå 3 % høyere enn ASSS-snittet.  NB! KOSTRA-tallene for Drammen inneholder feil og påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Kommunen opplyser at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennomførte helhetlig ledelse i 2018. Det medførte at 8 årsverk, fire på helsestasjon og fire i skolehelsetjenesten, ble trukket ut av produksjon. Stillingene fikk betegnelsen avdelingsleder med ansvar for fag, personal og økonomi. Dette vil påvirke produksjonstallene og sammenligningen i ASSS.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år er relativt lav i Trondheim. Nivået er 10 % lavere enn ASSS-snittet i 2018. Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at denne årsverks-innsatsen har økt i 2018, og denne økningen har vært større enn gjennomsnittet for de andre ASSS-kommunene. I profilen ser vi at kommunen har nærmet seg snittet med 10 % i forhold til nivået i 2017. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 89 % i 2018, og andelen har variert fra 89 % til 93 % i treårsperioden. Gjennomføringsgrad på de andre undersøkelsene på helsestasjonen som rapporteres er 98 % for spedbarnundersøkelsen 8. leveuke, 84 % for 2-3 åringene og 90 % for 4-åringene.

Kommunen en stor økning av årsverksinnsatsen til elever 6-20 år fra 2016 til 2017. Men fra 2017 til 2018 har innsatsen vært stabil, dvs. altså ingen økning. De fleste kommunene har økt innsatsen også siste år. Nivået på innsatsen i Trondheim har av denne grunn sunket i forhold til ASSS-snittet sammenlignet med 2017. Kommunen er nå 22 % lavere enn ASSS-gjennomsnittet og i år som i fjor lavest av alle kommunene i nettverket.

Den samlede årsverksinnsatsen til kommunale fysio- og ergoterapeuter har økt mye i perioden. På begge disse innsatsfaktorene er Trondheim høyest av ASSS-kommunene. For årsverk ergoterapeuter ligger kommunen høyt over ASSS-snitt (93 % over), og for kommunale fysioterapeuter er nivået 25 % over snitt. Ifølge kommunen er dette en prioritert økning med utgangspunkt i satsing på hverdags-rehabilitering, tidlig innsats og styrket tverrfaglig samhandling med hjemmetjenestene.

Trondheim kommune rapporterte også årsverk ergoterapeuter i grunnbemanning i hjemmetjenester, sykehjem, bo- og aktivitetstilbud, med mer til KS, men det er kun årsverk til kommunehelse-funksjonene 232, 233 og 241, som er med i tallene som foreligger nå.  

Legeårsverkene pr. 10000 innbyggere har økt fra 2017 til 2018. De to foregående årene var det ingen endring for denne ressursinnsatsen. Trondheim har lavest innsats av alle kommunene i nettverket. Kommunen mangler kapasitet på fastlegelistene i 2018. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten har gått noe ned siden i fjor, fra 9,2 % til 9,0 %, og kommunen er 2 % høyere enn snitt ASSS i 2018.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen (0-5 år) var 4 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.