Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Trondheim

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Trondheim bruker 38 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.  Det høye antallet enslige mindreårige flyktninger med tiltak fra barnevernet medvirker til den høye ressursbruken.   

Dekningsgrader

Andel barn med undersøkelse er på 3,9 % i forhold til innbyggere 0-17 år, og ligger 17 % under snittet sammenlignet med ASSS-kommunene. Andelen barn med barneverntiltak er på ASSS-snitt. Dette er en økning på 13 % fra 2017.  Økningen skyldes flere meldinger, undersøkelser og vedtak om tiltak fra barnevernet.

Andel barn som er plassert sett ut fra innbyggere 0-17 år ligger 25 % over ASSS-snitt., men om lag en tredjedel av barna som er enslige mindreårige flykninger i alder 16-20 år, som kommunen bosatte i 2016 og 2017.  Bosettingen i 2018 var til sammenligning svært lav, så her vil bildet endre seg fremover.  

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av barneverntjenesten (f 244) er noe høyere enn ASSS-snitt, men har blitt redusert som konsekvens av økte dekningsgrader.

Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) er de høyeste i ASSS-nettverket. Kommunen har bygget opp en omfattende tiltaksapparat med forholdsvis flere årsverk knyttet til barn som ikke er plassert enn de andre ASSS-kommunene, og dette gir en høy enhetskostnad. De barna som får hjelpetiltak av barnevernet har også erfaringsmessig ofte behov for ressurskrevende tiltak. 

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) er også blant de høyest i nettverket. Dette påvirkes også i noen grad av at mange enslige mindreårige bor i tiltak med heldøgns bemanning, eksempelvis bofelleskap.  

Trondheim har gode resultater på kvalitetsindikatoren andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder, samt et sykefravær som er lavere enn snittet for ASSS-kommunene.