Publisert: 19.09.2019

Andelene elever på de høyeste mestringsnivåene på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn, er over gjennomsnittet i ASSS. Sykefraværet er nest høyest sykefravær av ASSS-kommunene.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Trondheim

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Trondheim

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, har også innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Trondheim har lavere gjennomsnittlig gruppestørrelsen enn ASSS-nettverket. Små grupper gir et høyere utgiftsbehov enn store grupper. Det samme gjør en høy andel elever med spesialundervisning. I Trondheim har denne andelen økt og er nå på 8,2 prosent som er langt høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Av andre indikatorer som kan gi økte driftsutgifter, er sykefravær som i Trondheim er på 9,3 prosent. Dette er en markant økning fra i fjor og er nest størst i nettverket. Trondheim har en høyere andel av undervisningspersonalet som har godkjent lærerutdanning enn gjennomsnittet i ASSS. Dette kan trekke utgiftsnivået opp, men samtidig har Trondheim en yngre lærergruppe enn gjennomsnittet i ASSS. Altså er det faktorer som både tekker utgiftsnivået opp og ned.

Av indikatorer som bidrar til lavere driftsutgifter i Trondheim er antall timer spesialundervisning per elev. Det er med andre ord en større andel elever som får spesialundervisning, men de som får, får færre timer enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket.

Alt i alt kan det synes som om det er flere faktorer som trekker utgiftsnivået opp, enn motsatt i Trondheim. Netto driftsutgifter per elev har også økt mer enn for gjennomsnittet i ASSS, men likevel er driftsnivået fortsatt lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Ressursbruksindikatorene er imidlertid høyere. Bildet er interessant, og KS ønsker gjerne at Trondheim kommenterer akkurat dette.

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn svinger litt fra år til år i Trondheim. I 2018 var andelen elever på de høyest mestringsnivåene noe lavere enn året før og sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS. På 8. trinn har det vært en økning i andelen elever på de høyeste mestringsnivåene de siste tre årene, og i 2018 var andelen høyere enn gjennomsnittet i ASSS. På 9. trinn har andelen elever på de høyeste mestringsnivåene økt vesentlig sammenlignet med 2017. Eksamensresultatene i Trondheim er som gjennomsnittet.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes.