Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Trondheim

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Trondheim

I Trondheim er netto driftsutgifter høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Kommunen ligger under gjennomsnitt på enhetskostnader og ligger over snittet i ressursbruk i forhold til utgiftsbehov.

Dekningsgraden for 1-2 åringer med barnehageplass er 6,7 prosent over gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Dekningsgraden for 3-5 åringer er den høyeste i nettverket og 2,8 prosent over snittet.

Bemanningstettheten er nå høyere i private enn kommunale barnehager i Trondheim. Kommunen har høyest antall barn pr. ansatt og er den eneste kommunen i nettverket som ikke oppfyller bemanningsnormen i kommunale barnehager per 15.12.2018.

Antall barnehagelærere per barn har økt fra 2017. Andelen barnehagelærere øker fra 42,5 til 44,2 prosent.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg har sykefraværet betydning. I Trondheim vil høy dekningsgrad for 1-2 åringer og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning bidra til høyere utgifter.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Trondheim har relativt lav bemanningstetthet og en høy andel med barnehagelærerutdanning. Kvaliteten påvirkes positivt av høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Høyt sykefravær kan utfordre kvaliteten. På brukertilfredshet skårer kommunen 4,5 og ligger da likt med gjennomsnittet av kommunene i nettverket.