Publisert: 19.09.2019

Endret: 18.09.2019

Hva er en produksjonsindeks

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene.

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser kommunens score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent. 

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor grunnskole 1,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Trondheim scoret lavest på indikatoren nasjonale prøver 5. trinn som lå 6,1 prosent under ASSS-snittet. Motsatt scoret Trondheim høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 7,7 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Trondheim har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 1,6 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren antall elever og eksamen mest opp med 4,3 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 2,8 prosent. Indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn gikk ned med 0,9 prosent, hvorav svakere resultater bidro med 2,3 prosent.      

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor barnehager 5,4 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 22,0 prosent over ASSS-snittet.  Trondheim scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 7,2 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Trondheim har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 1,1 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Trondheim gikk alle indikatorene innenfor barnehager opp fra 2017 til 2018. Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 6,1 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor barnevern 15,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Produksjonen innen barnevern i Trondheim er påvirket av bosetting av enslige mindreårige asylsøkere som utgjorde 16,7 prosent av alle barn med vedtak i 2018. Trondheim scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 39,0 prosent over ASSS-snittet. Trondheim scoret lavest på indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 5,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Trondheim har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim oppmed 0,9 prosent, mens produksjonene i ASSS-kommunene i gjennomsnitt var uendret fra året før.  

I Trondheim gikk indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet mest opp med 31,3 prosent. I tillegg gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder gikk opp med 7,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet ned med 5,0 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor kommunehelse 5,4 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde høyest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 93,1 prosent over ASSS-snittet. Trondheim hadde lavest score på indikatoren legetimer per uke som lå 15,4 prosent under ASSS-snittet. Blant ASSS-kommunene er det Trondheim som har relativt sett høyest årsverksinnsats av ergoterapeuter. Ifølge Trondheim har kommunen ansatt ergoterapeuter for å løse flere oppgaver enn i andre kommuner, f.eks. aktivitetstiltak, skolehelsetjeneste samt rehabilitering.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Trondheim har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 6,5 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter mest opp med 40,3 prosent og indikatoren legetimer per uke gikk opp med 4,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse opptil 4 års alder ned med 9,5 prosent og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst gikk ned med 9,2 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg:

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor pleie og omsorg 0,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde høyest score på indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon som lå 75,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer dagsenter lå 21,5 prosent over. Trondheim hadde lavest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 52,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren omsorgslønn lå 29,4 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Trondheim har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 5,3 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren timer praktisk bistand og timer fysioterapi mest opp med henholdsvis 19,5 og 15,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren langtidsopphold i institusjon ned med 14,7 prosent.

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Trondheims produksjon innenfor sosiale tjenester 1,1 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 36,7 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Trondheim hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Trondheim hadde høyest score på indikatoren mottakere av sosialhjelpsmottakere 25 år og over lå 19,9 prosent over ASSS-snittet.