Publisert: 18.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Tromsø

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Tromsø kommune har et ressursbruk som ligger på snittet i nettverket, etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidergiveravgift og pensjonsutgifter. Ressursbruken øker siden forrige rapportering, men er fortsatt blant de aller laveste i ASSS. Kommunen bruker 40 % mindre enn ASSS-snittet på netto driftsutgifter til hele sosialtjenesten, men utgiftene øker, det samme gjør utgifter til økonomisk sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer. 

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Tromsøs dekningsgrader er under snittet i ASSS, og andelene er nedadgående sammenlignet med forrige rapporteringsår. Det gjelder både unge mottakere, og de mellom 25-66 år. Tromsø har svært få mottakere av kvalifiseringsstønad per 1 000 innbyggere, tallet er prikket i KOSTRA og andelen fremstår da som 0 her.  

Kommunen har nettverkets laveste enhetskostnader målt i stønad per sosialhjelpsmottaker, beløpet øker imidlertid 39 407 kr i 2017 til 43 961 kr i 2018.

Kvalitet

Tromsø har de laveste og mest stabile stønadslengder i ASSS. Andelen langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er i 2018 på kun 10 %. Et resultat som ligger 58 % lavere enn ASSS snittet. 

Tromsø er den kommunen i nettverket som over tid har hatt lavest antall mottakere av kvalifiseringsstønad, men andelen deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP har vært kraftig stigende. I 2018 er andelen 75 %. 

Sykefraværet i Tromsø går ned, og ligger i 2018 på 10,7 %. Det tilsvarer snittet for ASSS.