Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser Tromsøs score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor grunnskole 1,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Tromsø scoret høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 1,3 prosent over ASSS-snittet. Motsatt scoret Tromsø lavest på indikatoren nasjonale prøver 5. trinn som lå 4,2 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Tromsø har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Tromsø ned med 2,2 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Tromsø gikk indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO mest ned med 5,9 prosent og indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn gikk ned med 4,9 prosent, hvorav svakere resultater bidro med 4,5 prosent. Indikatoren antall elever og nasjonale prøver 8. trinn gikk opp med 0,5 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 0,9 prosent.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor barnehager 6,9 prosent høyere enn ASSS-snittet. Tromsø scoret høyest på indikatoren korrigerte oppholdstimer og ansatte med barnehagelærerutdanning som lå henholdsvis 7,8 og 7,6 prosent over ASSS-snittet.  Tromsø scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 4,7 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Tromsø har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Tromsø opp med 0,7 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Tromsø gikk alle indikatorene innenfor barnehager opp fra 2017 til 2018. Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 2,0 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor barnevern 5,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Tromsø scoret høyest på indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 13,1 prosent over ASSS-snittet. Tromsø scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet lå 15,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Tromsø har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Tromsø oppmed 4,2 prosent, mens produksjonene i ASSS-kommunene i gjennomsnitt var undret fra 2017 til 2018.  

I Tromsø gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder og indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan mest opp med henholdsvis 13,9 og 12,4 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet gikk ned med 9,7 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor kommunehelse 7,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Tromsø hadde høyest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 35,6 prosent over ASSS-snittet og legetimer per uke som lå 16,8 prosent over. Tromsø hadde lavest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse opptil 4 års alder som lå 1,6 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Tromsø har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Tromsø opp med 0,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Tromsø gikk indikatoren årsverk til ergoterapeuter mest opp med 14,8 prosent, mens indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk ned med 11,0 prosent og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn gikk ned med 8,9 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor pleie og omsorg 27,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Tromsø hadde høyest score på indikatoren timer omsorgslønn som lå 164,2 prosent over ASSS-snittet. I tillegg lå indikatoren timer helsetjenester i hjemmet 118,1 prosent over ASSS-snittet og legetimer per beboer lå 72,0 prosent over. Tromsø hadde lavest score på indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon som lå 25,4 prosent under ASSS-snittet og indikatoren langtidsopphold i institusjon lå 8,3 prosent under.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Tromsø har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Tromsø opp med 7,5 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Tromsø gikk indikatoren enerom mest opp med 15,5 prosent og tidsbegrenset opphold på institusjon opp med 14,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren timer støttekontakt ned med 27,2 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Tromsøs produksjon innenfor sosiale tjenester 21,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Tromsø hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer som lå 72,5 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Tromsø hadde relativt få sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer. I tillegg lå indikatoren mottakere av sosialhjelpsmottakere 25 år og over 49,0 prosent over ASSS-snittet. Tromsø hadde lavest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad. Tromsø hadde ingen mottakere av kvalifiseringsstønad. I tillegg lå indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år 40,4 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Tromsø hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år.