Publisert: 18.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Tromsø

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Ressursbruksindikatoren viser at Tromsø hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester 31,5 % over ASSS-gjennomsnitt, og lå med det høyest av kommunene.

For hjemmetjenester til mottakere 0-66 år lå også Tromsø høyest i ASSS, 40 % over gjennomsnittet. Utgiften økte i gjennomsnitt med nesten 100 000 kroner fra 2017 til 2018. Utgiften per innbygger i aldersgruppen lå over snittet for ASSS med 28 %. Det gjennomsnittlige bistandsbehovet har vært stabilt de tre siste årene, og lå 4 % over snittet i 2018.

De samlede utgiftene til utviklingshemmede lå 16 % under gjennomsnittet for ASSS. Andelen innbyggere i denne brukergruppen var på 0,31 % i Tromsø, noe som var 23 % lavere enn ASSS-snittet. Det var en lavere andel av utviklingshemmede som bodde i bolig med heldøgns omsorg – 14 % lavere enn snittet. Andelen som bor i slik bolig har vært stabil de tre siste årene. Utgiften per beboer lå 7 % over snittet.

Andel årsverk med fagutdanning lå 8 % under gjennomsnittet for pleie- og omsorgstjenestene samlet, mens for tjenester til utviklingshemmede lå andelen fagutdannede på gjennomsnittet. Sykefraværet for pleie- og omsorgstjenestene lå 3 % under gjennomsnittet i 2018. Dette er en stor endring siden 2017, da sykefraværet lå 16 % over snittet. Sykefraværet gikk ned fra 13,4 % i 2017 til 11 % i 2018.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Profilen for Tromsø viser at kommunen lå på eller over snittet blant ASSS-kommunene på stort sett alle indikatorer i gruppen 67 år og eldre. 

Dekningsgraden for tjenester til innbyggere som er 80 år og eldre lå over snittet i Tromsø. Dette gjaldt både for hjemmetjenester som lå 7 % over, og institusjon/bolig med heldøgns omsorg som lå 21 % over.

For alle tre indikatorene knyttet til hjemmetjenester til mottakere som er 67 år og eldre, lå Tromsø omkring gjennomsnittet i ASSS. Bistandsbehovet var 3 % over snittet, utgiftene per innbygger var 1 % under snittet og utgiftene per mottaker var 3 % over snittet. Disse tallene har vært nokså stabile de tre siste årene.

Utgiftene per institusjonsplass lå 15 % over gjennomsnittet. Tromsø hadde den høyeste dekningen av legetimer i institusjon i ASSS-nettverket, med 0,97 timer per beboer.