Publisert: 16.09.2019

Tromsø hadde et netto driftsresultat i 2018 på -1,1 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter klart ned. Dette medførte en reduksjon av Tromsøs underskudd før lån fra 2017 til 2018. Kommunens netto gjeld gikk imidlertid opp fra 108 prosent av inntektene i 2017 til 112 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Tromsø i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så gikk netto driftsresultat noe mer ned i Tromsø enn i de andre ASSS-kommunene.

Tromsø hadde også klart lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Tromsø i 2018 betydelig reduksjon i netto investeringsutgifter mens de øvrige ASSS-kommunene hadde en økning. Sett i forhold til inntektene var også nivået på netto investeringsutgifter i Tromsø i 2018 høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene, men forskjellen var mindre enn de to foregående årene.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

I 2018 hadde Tromsø en netto gjeld som var om lag 63 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene, målt i forhold til driftsinntektene. Forskjellen i netto gjeld mellom Tromsø og de øvrige ASSS-kommunene økte både i 2017 og 2018.

Inntektssammensetning 2018

I 2018 var inntektene i Tromsø om lag 7 prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar utgangpunkt i inntektsnivået til Tromsø, hadde kommunen relativt høye netto driftsutgifter i pleie og omsorg og relativt høye netto renteutgifter og avdrag. Motsatt hadde kommunen relativt lavt netto driftsresultat og relativt lave netto driftsutgifter i grunnskole.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Tromsø i 2018 om lag 13½  prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag ¼ prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2018 økte Tromsø kommunes produksjon av tjenester mer enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Tromsø hadde en nedgang i effektivitet på om lag ¾ prosent.

I 2018 hadde Tromsø høyest produksjon innenfor pleie og omsorg og sosialtjeneste, og det var innenfor sosialtjeneste og kommunehelse at kommunen var mest effektiv. Tromsø var minst effektiv innenfor grunnskole. Tromsø hadde økning i effektivitet innenfor barnevern og sterkest nedgang innenfor kommunehelse og grunnskole.