Publisert: 18.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Tromsø

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Tromsø kommune bruker det beregnet behov tilsier på barnevernområdet. Dette viser seg i tjenesteprofilen med en ressursbruksindikator på 102. Dette betyr at kommunen bruker 2 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.  

Dekningsgrader

Andel barn som får en barnevernundersøkelse er lik gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Tromsø hadde i lang tid de høyeste dekningsgradene i ASSS-nettverket, dette har endret seg de siste tre årene. Tallene fra 2018 viser at andel barn med tiltak i forhold til innbyggere 0-17 år ligger 16 % under ASSS-snitt og blant de laveste i landet. Dette betyr at terskelen for å få tiltak fra barneverntjenesten har blitt høyere.   

For å få en indikasjon på om barneverntjenesten kommer «tidlig inn» ser vi på indikatoren «Andel barn 0-5 år med barneverntiltak av alle med tiltak». Kommunen har nå en lavere andel enn tidligere, 3 % under snitt. Prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som Tromsø kommune har satset på, kan ha påvirket denne indikatoren slik at yngre barn i større grad får bistand i andre deler av hjelpeapparatet nå enn tidligere, samtidig som den økte terskelen for å få tiltak også har påvirket denne indikatoren.  

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Kommunen har lave enhetskostnader pr barn som får tiltak fra barneverntjenesten. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) ligger 10 % under ASSS-snitt, men dette er en økning på over 30% fra 2017.  Kommunen har egne ansatte som utfører hjelpetiltak i familier og kjøper i mindre grad eksterne tjenester.  Kommunen produserer tiltak selv, kjøper lite tjenester fra private, samt har en utstrakt bruk av lite kostnadskrevende tiltak.

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) er også lave, 10 % under ASSS-snitt. En høy andel av barna som er plassert bor i fosterhjem, dette er mindre kostnadsdrivende enn for eksempel institusjonsplassering og kan være en del av forklaringen på lave kostnader.  

Tromsø kommune ligger under ASSS-snitt på kvalitetsindikatorene andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder og andel barn med utarbeidet plan. Kommunen har en utfordring med høyt sykefravær i barneverntjenesten, 57 % over gjennomsnittet i ASSS-kommunene.