Publisert: 17.09.2019

Tromsø har lavest gruppestørrelse av ASSS-kommunene. Andelen elever på de høyeste mestringsnivåene er høyere på 8. og 9. trinn enn gjennomsnittet i ASSS.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Tromsø

Tjenesteprofil

 

Om grunnskole i Tromsø

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for kommunens analyse av utgiftsbehovet.

Tromsø har den laveste gjennomsnittlige gruppestørrelsen i ASSS. Små grupper gir et høyere utgiftsbehov enn store grupper. Kommunen anmerker at de har en økonomisk ulønnsom skolestruktur med små klasser som skyldes små distriktskoler, samt dagens skolestruktur med mange små skoler også i sentrum.

Høyt utgiftsnivå gir også høy andel elever med spesialundervisning og et høyt antall timer spesialundervisning per elev. For begge disse indikatorene er gjennomsnittet høyere i Tromsø enn gjennomsnittene i ASSS. En høy andel spesialundervisning binder opp ressurser og svekker muligheten for å styrke den tilpassede opplæringen. Etter mange år med en stigende andel elever med spesialundervisning, gikk imidlertid andelen vesentlig ned i 2018. Kommunens har det siste året jobbet særskilt med rutinene for det spesialpedagogisk arbeidet, samt styrket ledernivået i kommunens skoleadministrasjonen. Selv om kommunen nå ser en liten nedgang, jobbes det mot en ytterligere positiv utvikling.

Av andre indikatorer som kan gi høye driftsutgifter, er sykefravær. Dette er høyere i grunnskolen i Tromsø enn gjennomsnittet for ASSS, men også dette har gått ned siden 2017. Kommunen anmerket i forbindelse med fjorårets utfordringsnotat, at det var igangsatt en tettere oppfølging av skoler med særskilt høyt sykefravær.

Av ASSS-kommunene har Tromsø over mange år hatt høyest netto driftsutgifter per elev, etter Oslo. I 2018 er imidlertid nivået lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Økningen av netto driftsutgifter per elev fra 2017 til 2018 er lavest av alle kommunene på 1,27 prosent. Gjennomsnittet for ASSS er 3,9 prosent. Ressursbruksindikatoren har også gått ned, men er fortsatt høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Kommunen anmerker at årsaken til lav økning i netto driftsutgifter kan være det øremerkede tilskuddet kommunen fikk til lærernormen. Kommunen har fram til 2017 hatt en opptrapping av lærerårsverk finansiert av kommunale midler, mens økningen i lærerårsverk 2018 i sin helhet ble finansiert av de øremerkede midlene.

På nasjonale prøver er andelene elever på de høyeste mestringsnivåene på 9. trinn vesentlig over gjennomsnittet og nest høyest av ASSS-kommunene. Dette til tross for at denne andelene har gått ned fra i fjor. Også på 8. trinn skårer Tromsø høyere enn gjennomsnittet, mens resultatet på 5. trinn er under gjennomsnittet i ASSS. Eksamensresultatene er som gjennomsnittet i ASSS. 

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes.