Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Stavanger

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Stavanger har redusert ressursbruken siden forrige rapportering, og bruker i 2018 5 % mindre på sosiale tjenester enn gjennomsnittet for ASSS. I ressursbruksindikatoren er det korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Stavanger ligger under snittet for ASSS på netto driftsutgifter pr innbygger, det gjelder for hele sosialtjenesten, økonomisk sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer. Utgifter til økonomisk sosialhjelp reduseres, mens de to andre øker noe siden forrige rapportering.   

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Kommunens dekningsgrader i begge aldersgrupper er blant de høyest i nettverket, selv om andelen innbyggere som får økonomisk sosialhjelp i Stavanger går ned siden forrige rapportering. Andelen unge mottakere er i 2018 hele 41 % høyere enn ASSS snittet.

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad går noe ned, men tallet ligger 11 % høyere enn snittet for ASSS. Stavanger driver tett oppfølging av NAV-kontorenes arbeidet med å rekruttere og kvalifisere programdeltakere, og arbeidet kjennetegnes av en kombinasjon av statlige og kommunale tiltak.

Kommunens enhetskostnad målt i stønad per sosialhjelpsmottaker ligger 15 % under snittet for ASSS, men øker litt siden forrige rapporteringsår. Kommunens utfordringer knyttet til boutgifter og press på boligmarkedet påvirker kraftig. Det samme gjør økt arbeidsledighet gjennom de siste par år. I 2016 planla Stavanger å ta imot tredobbelt så mange enslige voksne og familier som i 2015, (og fire ganger så mange enslige mindreårige). Dette er forhold som påvirker enhetskostnadene i årene som kommer.

Kvalitet

Stønadslengden for de unge mottakerne er 18 % høyere enn snittet for ASSS kommunene, årsaken skyldes forhold beskrevet ovenfor. Andelen langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt går noe opp og legger sammen med stønadslengder press på enhetskostnaden.  Andelen deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP har holdt seg stabilt og ender på 53 %. Sykefraværet i Stavanger er igjen nede på 8,4 %, det laveste sykefraværet i ASSS.