Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser Stavangers score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Stavangers produksjon innenfor grunnskole 0,6 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren nasjonale prøver 8. trinn som lå 2,2 prosent over ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 6,5 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Stavanger har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger ned med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren elever på SFO ned med 2,7 prosent og antall elever og nasjonale prøver 5. trinn ned med 2,4 prosent, hvorav svakere resultater bidro med 2,8 prosent.

Endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor barnehager 0,1 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 7,0 prosent under ASSS-snittet.  Stavanger scoret høyest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 30,5 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Stavanger har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 1,0 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Indikatoren leke og oppholdsareal gikk mest opp med 16,3 prosent. Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk ned med 0,7 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Stavangers produksjon innenfor barnevern 10,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 20,2 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet lå 14,6 prosent over. Stavanger scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 12,4 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Stavanger har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 7,2 prosent, mens produksjonen i ASSS-kommunene i gjennomsnitt var uendret fra 2017 til 2018.

I Stavanger gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder gikk opp med 21,0 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk opp med 15,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan ned med 3,5 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Stavangers produksjon innenfor kommunehelse 4,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 64,8 prosent under ASSS-snittet. Stavanger hadde høyest score på indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll som lå på samme nivå som ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Stavanger har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 0,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren årsverk ergoterapeuter mest opp med 18,1 prosent og indikatoren fysioterapitimer per uke gikk opp med 3,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn mest ned med 63,8 prosent og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk ned med 9,8 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Stavangers produksjon innenfor pleie og omsorg 3,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren timer dagsenter som lå 61,6 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer omsorgslønn lå 44,9 prosent under ASSS-snittet.  Stavanger hadde høyest score på indikatoren legetimer per uke som lå 18,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren langtidsopphold på institusjon som lå 12,1 prosent over.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Stavanger har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 1,2 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren timer støttekontakt opp med 14,6 prosent og indikatoren timer dagsenter gikk opp med 7,4 prosent. Motsatt gikk indikatoren fysioterapitimer ned med 12,2 prosent og indikatoren tidsbegrenset opphold på institusjon gikk ned med 11,1 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester. 

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Stavangers produksjon innenfor sosiale tjenester 4,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 35,0 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Stavanger hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Stavanger hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 14,5 prosent over ASSS-snittet.