Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Stavanger

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Ressursbruksindikatoren viser at Stavanger hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester som var 5,7 % høyere enn ASSS-gjennomsnittet.

Når det gjelder hjemmetjenester til aldersgruppen 0-66 år, lå Stavanger omtrent 10 % under snittet på både bistandsbehov, utgifter per innbygger og utgifter per mottaker.

Stavanger lå 21 % over gjennomsnittet i nettverket for samlede utgifter til utviklingshemmede. Andelen utviklingshemmede i bolig med heldøgns omsorg lå 13 % under snittet, mens kostnaden lå 20 % over snittet. De gjennomsnittlige kostnadene til utviklingshemmede har økt de siste tre årene.

Kommunen lå 3 % over snittet når det gjelder årsverk med fagutdanning innen pleie- og omsorgstjenesten generelt, men hadde færre med fagutdanning innen tjenester til utviklingshemmede spesielt, 12 % under snittet. Andelene har vært stabile de tre siste årene. Sykefraværet lå 2 % under snittet i 2018. Det var en svak nedgang fra 11,1 % i 2016 til 10,8 % i 2017, og så en svak oppgang i 2018 tilbake til 11,1 %. 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Det gjennomsnittlige bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne i aldersgruppen 67 år og eldre lå 5 % under snittet for ASSS. Utgiftene per mottaker var 15 % over snittet, mens utgiftene per innbygger var 3 % over snittet.

Utgifter per institusjonsplass lå på snittet i ASSS. Legetimer per beboer lå 8 % over snittet. Andelen beboere som hadde omfattende bistandsbehov lå 11 % under snittet. Denne andelen økte en del, fra 67 % i 2017 til 75 % i 2018.

Andelen eldre over 80 år som mottar tjenester har vært nokså stabil de siste tre årene. Dette gjelder både hjemmetjenester og andelen som bor på institusjon eller bolig med heldøgns omsorg. Sett i forhold til ASSS, hadde Stavanger i 2018 en dekningsgrad for hjemmetjenester som lå 8 % under snittet, og for institusjon/bolig med heldøgns omsorg 4 % over snittet.