Publisert: 16.09.2019

Stavanger hadde et netto driftsresultat i 2018 på 3,7 prosent. Dette var lavere enn året før. Kommunens netto investeringsutgifter var noe høyere enn i 2017 sett i forhold til inntektene. Dermed har Stavanger snudd overskuddet før lån i 2017 til underskudd i 2018.  Kommunens netto gjeld gikk noe opp, fra 54 prosent av inntektene i 2017 til 55 prosent i 2018.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Når vi sammenlikner resultatene i Stavanger i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde Stavanger høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Stavanger økning i netto investeringsutgifter sammenliknet med de øvrige ASSS-kommunene.

Netto driftsresultat 2018

I 2018 hadde Stavanger noe høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene etter å ha ligget lavere året før. Stavanger hadde både i 2017 og 2018 høyere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene, men forskjellen ble redusert i 2018. Stavangers netto gjeld gikk noe opp i forhold til ASSS-snittet, og var 3 prosentenheter høyere enn ASSS-snittet i 2018.  

Inntektssammensetning 2018

I 2018 var inntektene i Stavanger om lag 1¾ prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar utgangspunkt i inntektsnivået til Stavanger, hadde kommunen relativt sett høye utgifter innenfor pleie og omsorg, relative høye utgifter til sektorer utenfor inntektssystemet og et relativt høyt netto driftsresultat målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto renteutgifter og avdrag og relativt lave utgifter til grunnskole.

 Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Stavanger i 2018 om lag 1½ prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 3½ prosent lavere enn ASSS-snittet. I 2018 økte Stavanger kommunes produksjon av tjenester med ¼ prosent mer enn utgiftsbehovet, men Stavanger hadde en nedgang i effektivitet på om lag 2 prosent.

I 2018 hadde Stavanger høyest produksjon innenfor barnevern. Innenfor barnevern var det en klar oppgang i produksjon av tjenester fra 2017 til 2018 samtidig som det var en klar oppgang i effektivitet. Det var innenfor grunnskole og sosialtjeneste at Stavanger var mest effektiv. Innenfor grunnskole var det en nedgang i effektivitet fra 2017 til 2018. Pleie og omsorg var den tjenesten der Stavanger var minst effektiv