Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Stavanger

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

KOSTRA-tallene viser at Stavanger prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 7 % høyere enn ASSS-snittet i 2018, og har steget med 3 % fra 2017 sammenlignet med de andre kommunene.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 5 % høyere enn ASSS-snitt i 2018, og har steget med 2 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Veksten i nettoutgifter til kommunehelsetjenester i Stavanger var høyere enn ASSS-snitt i 2018. Utgiftsøkningen skyldes i all hovedsak vekst i utgiftene til Stavanger legevakt, økt satsing på velferdsteknologi i regi av helsehuset i Stavanger og noe økt innsats ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tallene viser en nedgang i ressursinnsatsen på Annet forebyggende arbeid (f233), men kommunen mener selv at dette ikke er korrekt.Av KOSTRA-tallene ser det ut som om kommunen har betydelig reduksjon i sin ressursinnsats til tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold (f256). Imidlertid oppklarer kommunen at det er feilføringer her; driften av to senger ved Stavanger legevakt ikke er tilstrekkelig bokført på denne funksjonen. 

Dekningsgrader

Stavanger ligger lavt på indikatoren årsverk totalt på helsestasjonen, og lavest av kommunene på indikatoren årsverk av helsesøstre pr. 10000 innbyggere. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt er større i 2018 enn i 2017, og årsverk av helsesøstre viser også en økning fra i fjor. Økningen i innsatsen for begge indikatorene skyldes nedgang i antall nyfødte. Antall årsverk er ikke endret.   

Imidlertid er kommunen fortsatt betydelig lavere enn snittet i 2018. NB! KOSTRA-tallene for Drammen inneholder feil og påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, har økt også i 2018. Stavanger er likevel på et lavt nivå sammenlignet med ASSS-snittet i 2018. Nivået er 15 % under snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 84 % i 2018, og den er fortsatt lavere enn ASSS-snittet. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på de fleste andre undersøkelsene på helsestasjonen 0-5 år, men andelen som fikk gjennomført helseundersøkelse i 2-3 års alder var 82 %, og det er relativt lavt. 

Styrking av skolehelsetjenesten var prioritert i 2017, og tallene viser at årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år også har økt noe også i 2018. De fleste kommunene har økt innsatsen til denne målgruppen også siste år. Stavanger har økt i samme grad som ASSS-gjennomsnitt, og nivået på ressursinnsatsen i kommunen er nå omtrent på dette snittet. Gjennomføringsgrad for helseunder-søkelser til elevene på 1. trinn er lav; 27,2 %. Kommunen forklarer at dette skyldes endring i tilbudet som kom med innføring av nye faglige retningslinjer. Tidligere ga de tilbud om 5 års konsultasjonen /førskoleundersøkelse. Den er nå erstattet av helseundersøkelse på 1. trinn i skolen. De fleste elevene på dette alderstrinnet fikk førskoleundersøkelse ved 5 års alder og dermed ble det i 2018 få helseundersøkelser etter skolestart.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt i perioden. Legeårsverkene pr. 10000 innbyggere har økt mye fra 2016 til 2017, og også en del fra 2017 til 2018. Kommunen har ikke hatt ledig kapasitet på fastlegelistene i 2018.  

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Stavanger er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2018 med 8,1 %, og kommunen ligger 8 % under snittet.  I 2017 var sykefraværet på 10,7 %.

Andelen hjemmebesøk innen to uker til familier med nyfødte var 84 % i 2018. Dette er en økning fra året før da kommunen gjennomførte hjemmebesøk til 78 % av familier med nyfødte.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var godt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Kommunen hadde ikke ledig kapasitet på fastlegelistene i 2018.