Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Stavanger

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Stavanger kommune bruker mer på barnevern enn hva beregnet behov skulle tilsi. Dette viser seg i tjenesteprofilen med en ressursbruksindikator på 110. Dette betyr at kommunen bruker 10 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Barnevernet i Stavanger kan dermed sies å være høyt prioritert.  Bosetting av en høy andel enslige mindreårige flyktninger er en viktig del av forklaringen på kommunens høye ressursbruk. 

Dekningsgrader

Stavanger kommune ligger på gjennomsnittet for ASSS-kommunene på andelen barn som får en barnevernundersøkelse. Denne andelen økte likevel med over 12 % i 2018, da færre av meldingene som kom til kommunen ble henlagt.   Andel barn som får tiltak fra barnevernet har økt, og Stavanger har nå 6 % høyere andel barn med barneverntiltak enn snittet i ASSS. Andel barn som er plassert utenfor hjemmet er 10 % høyere enn snittet. 

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Kommunen har lave utgifter til drift av barneverntjenesten (f 244) og er 14 % under gjennomsnittet i ASSS. Enhetskostnader pr barn som ikke er plassert (251) er 12 % over snitt i nettverket.  De høye enhetskostnadene skyldes blant annet omfattende ettervernstiltak. Enhetskostnader pr barn som er plassert (252) er på snitt med ASSS-nettverket.

Andel undersøkelser som gjennomføres i løpet av tre måneder har kommunen hatt en negativ utvikling de siste årene og har et resultat 11 % under ASSS- snitt. 

Stavanger har det nest laveste sykefraværet i nettverket med 9,9 %.