Publisert: 19.09.2019

Gruppestørrelsen er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Netto driftsutgifter per elev og ressursbruksindikator er i underkant av gjennomsnittet for ASSS. På nasjonale prøver er resultatene over gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Dette gjelder alle trinn.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Stavanger

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Stavanger

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for analysen av utgiftsbehovet.

Stavanger har de siste årene hatt den største andelen elever med spesialundervisning av ASSS-kommunene. I 2018 har andelen økt ytterligere og er nå på 10,4 prosent. Gjennomsnittet i ASSS er 7,2 prosent. Elevene som får spesialundervisning, tildeles lang færre timer og færrest enn for gjennomsnittet i ASSS. Når flere elever får spesialundervisning, vil trolig effekten av dette være mange vedtak om få timer spesialundervisning. I forhold til utgiftsbehovet, er det altså faktorer som både trekker dette opp og ned når det gjelder spesialundervisning. I kommunens kommentar til fjorårets rapport, ble behovet for å se på forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring, nevnt. Kommunen arbeider nå blant annet med å revidere retningslinjene for skolenes ressursteam. Ressursteamet er de som skal følge opp arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning på skolene. Som en følge av dette, vil PPT få en tydeligere rolle i ressursteamet framover.

Gruppestørrelsen er noe lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Små skoler og små grupper gir høyere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte.

Sykefraværet i grunnskolen i Stavanger har de siste årene vært stabilt lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. I 2018 økte det imidlertid markant fra 7,1 prosent i 2017 til 8,1 prosent. Dette er likevel litt under gjennomsnittet for ASSS. Utviklingen bidrar til økt ressursbehov.

Stavanger har netto driftsutgifter per elev som er i underkant og tett opp mot gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen på 6,08 prosent er noe høyere enn for gjennomsnittet i ASSS, som er 3,9 prosent. Ressursbruk er også i underkant og tett opp mot gjennomsnittet når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.

Andelen elever med direkte overgang fra Vg1 til Vg2, er blant den høyeste i nettverket, og elevene i Stavanger gir høy skår på Elevundersøkelse – Vurdering for læring.

Andelen elever som presterer på de høyeste mestringsnivåene på nasjonale prøver er over gjennomsnittet sammenlignet med ASSS. Dette gjelder alle trinn, og til tross for at en lavere andel elever enn i 2017, presterer på de høyeste nivåene. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole, noe kommunen trakk fram som en utfordring i forbindelse med fjorårets rapport. Det jobbes derfor særskilt med å løfte skoler som har hatt lav eller varierende resultater over tid. Når det gjelder eksamensresultater, ligger Stavanger rett over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes. I følge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Sandnes mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).