Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Stavanger

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Stavanger

Netto driftsutgifter per innbygger øker med 8 000 kroner og er fremdeles høyest i ASSS-nettverket. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehov ligger også over gjennomsnittet.

Andelen barn 1-2 år i barnehage øker noe, samtidig som dekningsgraden for barn i alderen 3-5 år er stabil. Stavanger ligger likevel under snittet i nettverket på begge indikatorene. Andelen minoritetsspråklige i barnehage har økt fra 73 til 80 prosent. Det er fremdeles lavere enn gjennomsnittet, hvor det har vært en økning på 6 prosent fra 2017.

Stavanger har den høyeste bemanningstetthet i både kommunale og private barnehager av ASSS-kommunene. Kommunen har samtidig et høyt antall barn per barnehagelærere og ligger over snittet.

Sykefraværet går ned en halv prosent og Stavanger ligger under gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Sykefraværet er høyere enn det var i 2016.

Det har vært en liten økning i andel ansatte med barnehagelærerutdanning eller annen godkjent utdanning fra 2017. Kommunen ligger rundt snittet for nettverket. Andel menn i basisvirksomheten er uforandret og Stavanger ligger under gjennomsnittet i nettverket.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. En lav andel med barnehagelærerutdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene. Samtidig er bemanningstettheten god.