Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Sandnes

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

Ressursbruksindikatoren viser at Sandnes bruker 12 % mindre på sosiale tjenester enn gjennomsnittet for ASSS-kommunen. Ressursbruken er redusert siden forrige rapporteringsår. Netto driftsutgifter pr innbygger for hele sosialtjenesten øker, mens kommunens netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger går ned. Utgifter til tilbud til personer med rusproblemer øker, men er blant de laveste i ASSS (endring i føringspraksis i 2018, og prioritering av opptrappingsmidler rus til formålet påvirker indikatoren her). 

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Kommunens dekningsgrader er nedadgående, men i Sandnes er andelen som mottar sosialhjelp blant de unge hele 36 % høyere enn i ASSS kommunene forøvrig. Antall mottakere av kvalifiseringsstønad går ned, og Sandnes har nå en ressursinnsats på KVP som er 26 % lavere enn ASSS snittet.

Kommunens enhetskostnad målt i stønad per sosialhjelpsmottaker er stabil og ligger på snittet for ASSS. Sandnes har spart store beløp på utgifter til midlertidig botilbud gjennom å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med varig bolig. Kommunen har ikke kommunal bostøtte så alle boutgifter belastes sosialhjelpen. 

Kvalitet

Stønadslengdene i Sandnes går noe ned siden forrige rapportering, men er fortsatt blant de lengste i ASSS. Andelen langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt øker med 3 % siden forrige rapportering.

I Sandnes er det særlig to kjennetegn ved mottakere som har behov for lengre varighet på sosialhjelp. Innvandrere med svak norskspråklig kompetanse med behov for lengre løp før de kan nyttiggjøre seg ordinære NAV tiltak, og elever i videregående med sosialhjelp som ytelse under skolegang.

Andelen deltakere som går til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP er i en positiv utvikling, men fortsatt lavest i ASSS. Sykefraværet går ned og ender på 10 % ved årets rapportering.