Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor grunnskole 0,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 33,4 prosent under ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren nasjonale prøver 8. trinn som lå 6,1 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Sandnes har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 2,8 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren antall elever og eksamen mest opp med 4,6 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 2,8 prosent. I tillegg gikk indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn opp med 4,2 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 2,4 prosent. Det var ikke nedgang for noen av indikatoren.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor barnehager 0,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 2,2 prosent over ASSS-snittet. Sandnes scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 4,8 prosent under ASSS-snittet.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Sandnes har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 0,1 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6prosent.

Indikatoren antall leke og oppholdsareal gikk ned med 2,2 prosent og ansatte med  barnehagelærerutdanning gikk opp med 5,2 prosent, mens det var en nedgang i korrigerte oppholdstimer.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnevern

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor barnevern 2,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse lå 30,3 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 9,9 prosent over. Sandnes scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 15,9 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Sandnes har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 4,1 prosent, mens produksjonen i ASSS kommunene i gjennomsnitt var uendret fra 2017 til 2018.

I Sandnes gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet mest opp med 9,7 prosent, mens indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk opp med 6,3 prosent. Indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet gikk ned med 8,6 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor kommunehelse 9,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde lavest score på indikatoren helseundersøkelser på 1. skoletrinn som lå 32,9 prosent under ASSS-snittet. Sandnes hadde høyest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 12,5 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Sandnes har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 0,6 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren årsverk ergoterapeut gikk opp med 8,2 prosent og indikatoren svangerskapskontroll gikk opp med 7,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 1. skoletrinn mest ned med 39,4 prosent.

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Figuren under viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor pleie og omsorg 3,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde høyest score på indikatoren timer dagsenter som lå 31,2 prosent over ASSS-snittet. Sandnes hadde lavest score på indikatoren timer støttekontakt lå 42,3 prosent under indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 28,0 prosent under ASSS-snittet og.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Sandnes har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp ned 0,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 6,1 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren timer til støttekontakt mest ned med 20,6 prosent og indikatoren omsorgslønn gikk ned med 15,4 prosent. Motsatt gikk indikatoren tidsbegrenset opphold på institusjon mest opp med 11,4 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Figuren under viser score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Sandnes produksjon innenfor sosiale tjenester 9,7 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 36,5 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Sandnes hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år.