Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Sandnes

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Ressursbruksindikatoren viser at Sandnes lå litt under gjennomsnittet for ASSS på ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester, 2,3 % under.

For hjemmetjenestebrukere 0-66 år lå Sandnes 3 % under snittet for bistandsbehov. Gjennomsnittsutgiftene per innbygger lå 5 % over snittet, og per mottaker 9 % under snittet. Disse gjennomsnittsutgiftene økte noe siden 2016, men var altså fortsatt under ASSS-snitt.   

De samlede utgiftene per utviklingshemmet i kommunen lå 23 % under ASSS-snitt. Gjennomsnittsutgiften gikk markant ned i perioden 2016 til 2018. Dette er resultat av et systematisk arbeid som omfattet blant annet en kartlegging av hvordan personalet ble brukt, og omdisponering der behovene tilsa det. Gjennom dette arbeidet har Sandnes fått god dokumentasjon på at personalet brukes der det er behov. Dette har vært til god hjelp for kommunen i arbeidet med dokumentasjon for ressurskrevende tjenester.

Sandnes hadde den høyeste andelen utviklingshemmede beboere i bolig med heldøgns omsorg, mens utgiften per beboer var nest lavest i nettverket, 30 % under snittet.

Andelen årsverk med fagutdanning lå høyest i nettverket. Dette gjaldt både for tjenester til utviklingshemmede sett for seg, og hele pleie- og omsorgstjenesten samlet. Disse andelene har vært stabile i Sandnes de tre siste årene. Sykefraværet for pleie- og omsorgstjenesten samlet lå litt under ASSS-snittet, 2 %. Imidlertid økte den kraftig fra 2017 til 2018, fra 8,8 til 11,1 %.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

 

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67 år og eldre 2018

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen for innbyggere 67 år og eldre, lå Sandnes omkring ASSS-gjennomsnittet for de fleste indikatorene. 

For hjemmetjenestebrukerne i denne gruppen lå bistandsbehovet 7 % under gjennomsnittet. Per innbygger lå utgiftene omtrent på snittet, 1 % under. Per mottaker lå Sandnes imidlertid 22 % over snittet – og dette var høyest i nettverket. Disse gjennomsnittsutgiftene økte fra 2017 til 2018.

Utgiftene til institusjonsplasser lå 4 % over snittet, mens andelen beboere med omfattende bistandsbehov lå 2 % under snittet. Legetimer per beboer i sykehjem lå 7 % under snittet.

Andelen 80 år og eldre som mottar tjenester lå under ASSS-snittet. For hjemmetjenester lå dekningsgraden 12 % under gjennomsnittet, og var med det lavest i nettverket. For institusjon og bolig med heldøgns omsorg lå Sandnes 9 % under gjennomsnittet. Disse andelene har vært stabile de tre siste årene.