Publisert: 16.09.2019

Sandnes hadde et netto driftsresultat i 2018 på 3,0 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter opp. Dette ga en klar økning i underskudd før lån fra 2017 til 2018 og bidro også til økning i netto gjeld.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

Kommunens netto gjeld økte fra 57 prosent av inntektene i 2017 til 68 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Sandnes hadde om lag samme netto driftsresultat som de øvrige ASSS-kommunene. Det er økningen i netto investeringsutgifter som skiller Sandnes fra de øvrige ASSS-kommunene i 2018. Sandnes hadde betydelig høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2016 og 2018, mens forskjellen var mindre i 2017. Sandnes hadde høyere netto gjeld enn de øvrige ASSS-kommunene, og forskjellen økte fra 2017 til 2018. I 2018 hadde Sandnes en netto gjeld som var om lag 17 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt i forhold til inntektene, mens forskjellen året før utgjorde om lag 6 prosentenheter.

Inntektssammensetning 2018

I 2018 var inntektene i Sandnes om lag 8 prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar utgangspunkt i inntektsnivået til Sandnes, hadde kommunen relativt høye utgifter til pleie og omsorg og relativt høyt netto driftsresultat målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt sett lave netto renteutgifter og avdrag og lave utgifter til barnevern.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Sandnes i 2018 2½ prosent under ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 3¼ prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2018 økte Sandnes kommunes produksjon av tjenester om lag ½ prosent mindre enn økningen i utgiftsbehov, men samtidig hadde Sandnes en nedgang i effektivitet på om lag 2 prosent.

I 2018 hadde Sandnes høyest produksjon innenfor barnevern. Barnevern var også den tjenesten der Sandnes var mest effektiv. Fra 2017 til 2018 hadde Sandnes en effektivitetsøkning innen barnehage og størst nedgang i effektivitet innen helsetjenester og pleie og omsorg.