Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Sandnes

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

 

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering og behov

Tallene viser at Sandnes prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, betydelig lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 12 % lavere enn ASSS-snittet i 2018.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 14 % lavere enn ASSS-snitt i 2018, det er lavest av ASSS-kommunene. Veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Sandnes var noe over snittet i 2018. Det ser ut som om mye av den økte innsatsen i 2018 gikk til helsestasjons-/skolehelsetjenesten og til tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

Dekningsgrader

KOSTRA-tallene for årsverk på helsestasjonen totalt viser at Sandnes har økt årsverksinnsatsen betydelig i treårsperioden fra 2016 til 2018. Kommunen var 8 % under gjennomsnittet for ASSS i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var 9 % under snitt. Kommunen var enda lavere i 2016 og har nå nærmet seg snittet for ASSS-kommunene. Årsverk av helsesøstre viser også en økning hvert av årene i perioden. NB! KOSTRA-tallene for Drammen inneholder feil og påvirker gjennomsnittet i noen grad.

Tallene fra den manuelle rapporteringen viser også at årsverksinnsatsen på helsestasjonen til alders-gruppen 0-5 år, har økt i 2018. Sandnes har likevel fortsatt lavest nivå av alle ASSS-kommunene på denne indikatoren. Slik var det også både i 2016 og i 2017. I 2018 er kommunen 26 % under ASSS-snittet. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 98 %, og andelen har vært høy i hele perioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år har økt også i 2018. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år. Sandnes har økt litt mer enn gjennomsnittlig for ASSS, og nivået har nærmet seg ASSS-snittet, men fortsatt er kommunen 7 % under snittet. Kommunen har gjennomført helseunder-søkelser til 52 % av elevene på 1. trinn. Andelen er betydelig lavere enn den var i 2017 og i 2016. Kommunen forklarer at årsaken til dette er at de fra høsten 2018 innførte skolestartundersøkelse.  Det vil si at barna kom til helsesykepleier/skolelege først etter at de hadde begynt på 1. trinn og dermed var det kun halvparten av barna som fikk undersøkelsen i 2018. Fra 2019 vil det jevnes ut.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter er om lag den samme i 2018 som i 2017. Kommunen har lavest årsverksinnsats av private fysioterapeuter. Legeårsverk pr. 10000 innbyggere har økt betydelig i 2018, men kommunen er 10 % lavere på denne indikatoren enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.  Vi ser også at Sandnes mangler kapasitet på fastlegelisten.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Sandnes er lav i 2018 og lavest blant ASSS-kommunene. Sykefraværet var på 6,0 % i 2018 og det er en reduksjon fra 8,2 i 2017. Nivået er 32 % under ASSS-gjennomsnittet i 2018.

Sandnes har høyest målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen av ASSS-kommunene. Slik var det også i 2017.

Sandnes mangler kapasitet på fastlegelisten.