Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Sandnes

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil barnevern 2018

Prioritering og behov

Sandnes har en ressursbruksindikator på 69, noe som betyr at kommunen bruker 31 % mindre på barneverntjenester enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen ligger også lavest i nettverket. Sandnes kommune har gode levekår, slik at det er forventet at kommunen skal bruke mindre ressurser på barnevern enn det øvrige nettverket. Samtidig er det i ressursbruksindikatoren korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, herunder levekår, så slik sett bruker kommunen relativt lite ressurser på barnevern. Hovedårsaken til at kommunen har et lavt ressursbruk er lave utgifter til drift av barnevernet, få barn med barneverntiltak samt produksjon av tiltak gjennom egen tiltaksavdeling.  

Dekningsgrader

Sandnes har 18 % færre barn med barneverntiltak enn snittet for ASSS-kommunene. Hovedvekten av barna får hjelp i hjemmet. Andel barn som er plassert ligger 31 % under snitt og blant de laveste i nettverket. Mange av de øvrige kommunene i nettverket har bosatt enslige mindreårige flyktninger gjennom barnevernet, det gjør ikke Sandnes og dette forklarer delvis at kommunen ligger lavt på dette nøkkeltallet. 

Kommunen har i mange år hatt et særlig fokus på barn 0-5 år og tidlig innsats. Andel barn med tiltak i denne aldersgruppen ligger 22 % over snitt og høyest i nettverket.  

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sandnes har over tid hatt lave enhetskostnader på alle tre barnevernfunksjoner. Kommunen ligger 17 % under snitt på drift av barneverntjenesten (f 244). Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert ligger 33 % under snittet i nettverket. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert er også lavest sett i forhold til resten av nettverket, dette skyldes økt bruk av familie og nettverk ved plasseringer og lite bruk av institusjon. 

Sandnes kommune har et sykefravær på 15,2 %, dette er blant de høyeste i nettverket.