Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage. Sandnes

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Om barnehage i Sandnes

Netto driftsutgifter i Sandnes er 15 prosent under gjennomsnittet og lavest i ASSS-nettverket. Kommunen har også lavest økning i netto driftsutgifter per innbygger.

Andelen 1-2 åringer i barnehage er 5,2 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er en økning på nesten 2 prosent og kommunen er ikke lenger l lavest i nettverket.

Sandnes har hatt en fortsatt nedgang i andel ansatte med barnehageutdanning eller annen godkjent utdanning. Samtidig er antall barn per barnehagelærere stabilt.

Andel ansatte menn i grunnbemanning er stabil. Kommunen fortsatt lavest i nettverket på denne indikatoren.

Bemanningstettheten er blitt bedre og antall barn per ansatt er redusert fra 2017. Kommunen oppfyller bemanningsnormen i kommunale barnehager.

I Sandnes vil den lave dekningsgraden for 1-2 åringer, lav bemannings og en lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning være med å forklare de lave utgiftene.

Sandnes er den eneste kommunen i nettverket med en økning i sykefravær og ligger 0,4 prosent over snitt.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. En lav bemanningstetthet og lav andel med barnehagelærerutdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene. Sandnes ligger på snitt i grunnbemanning på antall barn per årsverk både i kommunale og private barnehager. Dette er en sterk økning fra 2017. Kommunen ligger på snittet i brukertilfredshet.