Publisert: 19.09.2019

Sandnes har lavere netto driftsutgifter pr elev enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.  Gruppestørrelsen er lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Sandnes

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Om grunnskole i Sandnes

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for analysen av utgiftsbehovet.

Sandnes ligger tett opp mot gjennomsnittet for de aller fleste indikatorene i tjenesteanalysen for grunnskole. Av indikatorer som kan trekke utgiftsbehovet noe opp, kan nevnes gruppestørrelsen som er noe lavere enn gjennomsnittet for ASSS. Sandnes er også den kommunene etter Oslo og Drammen som har flest elever med særskilt norskopplæring.

Antall årstimer spesialundervisning per elev med spesialundervisning er noe høyere enn gjennomsnittet. Dette har økt fra i fjor på samme måte som andel elever med spesialundervisning. Likevel er andelene elever med spesialundervisning i Sandnes i underkant av gjennomsnittet for ASSS. Altså er det fortsatt en lavere andel elever som får spesialundervisning enn gjennomsnittet i ASSS, men de som får spesialundervisning, får flere timer. I forhold til utgiftsbehovet er det altså faktorer som både trekker dette opp og ned når det gjelder spesialundervisning. Kommunen kommenterer at økende utgifter til spesialundervisning er en av de største utfordringene. Tildelingsmodellen har gitt skolene frihet til å flytte ressurser mellom ordinær opplæring og spesialundervisning etter behov, men lærernormen utfordrer nå denne modellen, herunder bruk av ressurser til spesialundervisning. Kommunen arbeider nå med å få på plass ny tildelingsmodell som ikke vil gi skolene den samme frihet som før.

Sykefraværet innen grunnskole i Sandens har vært stabilt og i underkant av gjennomsnittet for ASSS i flere år. Sykefraværet er på 7,7 prosent, som er det samme som året før. 

Sandnes har netto driftsutgifter per elev som er noe lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen på 5,71 prosent fra forrige år er imidlertid noe høyere enn gjennomsnittet i ASSS, som er på 3,9 prosent. Ressursbruksindikatoren har også økt, men ligger fortsatt noe under gjennomsnittet.

På nasjonale prøver, 8. og 9. trinn, ligger Sandnes på samme nivå som de to tidligere årene og omtrent på snittet for ASSS. På 5. trinn har det vært en jevn, positiv utvikling de siste tre årene. Resultatet har vært noe under gjennomsnittet, men i 2018 var andelene på de høyeste mestringsnivåene litt over gjennomsnittet for ASSS.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes. I følge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Sandnes mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).