Publisert: 19.09.2019

Nøkkeltall 

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Oslo

Tjenesteprofil 

Figur 1. Tjenesteprofil sosiale tjenester 2018

Prioritering og behov

(For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengder direkte, og tall som har stønadslengder som en del av sitt beregningsgrunnlag (f.eks. ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene må derfor tolkes med forbehold.)

Oslo kommune har et beregnet utgiftsbehov 20 % over ASSS-snittet. Nivået på prioriteringsindikatorene ligger som forventet høyest i ASSS. Etter flere års sammenhengende vekst i netto utbetalt økonomisk sosialhjelp, ser veksten ut til å ha flatet ut i 2018. Utviklingen varierer imidlertid betydelig mellom de 15 bydelene.

Dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader

Selv om en høyere andel av Oslo kommunens innbyggere i alderen 18-66 år er sosialhjelpsmottakere enn i de andre ASSS kommunene, har Oslo en av de laveste andeler yngre sosialhjelpsmottakere. Andelen mottakere av kvalifiseringsstønad er stabil og fortsatt høyest blant ASSS kommunene. Kommunen har høye enhetskostnader målt i stønadsutgift pr sosialhjelpsmottaker sammenlignet med ASSS kommunene. Høyere andeler innvandrere og flyktninger forklarer noe av veksten. Det er også en økning i antall eldre over 60 år som trenger sosialhjelp. Veksten antas å ha sammenheng med den demografiske utviklingen og endringer i trygderettigheter. Kort botid gir for eksempel begrensende rettigheter til andre trygder og stønader. Innstramning i supplerende stønad for eldre flyktninger fører også flere over på sosialhjelp.   

Kvalitet

Stønadslengdene øker, både blant de yngste mottakerne og i målgruppen med sosialhjelp som hovedinntekt. Andelen mottakere med stønad i 6 måneder eller mer med sosialhjelp som hovedinntekt er en av de høyeste i ASSS og utgjør ved målepunktet 27 % av alle mottakere i Oslo. Kommunen tar i bruk vilkår, aktivitetsplikt, tverrfaglige ungdomsteam og helseavklaringsteam i samarbeidet med brukerne.  

Andelen deltakere som går til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP går marginalt ned sammenlignet med forrige rapporteringsår. Et godt resultat med tanke på at kommunen har den høyest andelen deltakere i program. Sykefraværet i Oslo er 9,5 %, samme som i 2017.