Publisert: 16.09.2019

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Forskjell mellom produksjonsindeksen og indikatorer på tjenesteområdene

I produksjonsindeksene trekkes inn flere faktorer som påvirker behovet for tjenester enn rene alderskriterier (dekningsgrader). Det vil si at indeksene beregnes i forhold til behovskorrigerte nivåer som vil variere fra kommune til kommune. Dette betyr at to kommuner som har samme score (dekningsgrad) på en indeks i tjenestedelen kan ha ulik score i produksjonsindeksen.

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser

Produksjonsindeks grunnskole

Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks grunnskole

Figuren under viser score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variabler som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

Produksjonsindeks grunnskole 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor grunnskole 1,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo scoret høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 11,2 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nasjonale prøver 5. trinn som lå 3,3 prosent over snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Oslo har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 2,6 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,1 prosent.

I Oslo gikk indikatoren eksamen mest opp med 5,3 prosent. Alle indikatorer viste økt produksjon, men det var noe nedgang i resultatene for nasjonale prøver 8. trinn.

Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2017 til 2018

 

Produksjonsindeks barnehage

Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av indikatorene

Produksjonsindeks barnehage

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

Produksjonsindeks barnehager 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor barnehager 4,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 11,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Oslo har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 0,3 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

Både indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk opp med 2,0 prosent og indikatoren leke og oppholdsareal gikk opp med 0,9 prosent.

Endring i produksjon barnehager fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks barnevern

Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks barnevern

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

Produksjonsindeks barnevern 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor barnevern 11,6 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 23,8 prosent under ASSS-snittet. Oslo scoret høyest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 3,1 prosent over ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Oslo har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo nedmed 1,0 prosent, mens produksjonen i gjennomsnitt var uendret i ASSS-kommunene.

I Oslo gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet mest ned med 3,0 prosent og indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet gikk opp med 4,0 prosent.

Endring i produksjon barnevern fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks kommunehelse

Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks kommunehelsetjenesten

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

Produksjonsindeks helsetjeneste 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor kommunehelse 0,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo hadde høyest score på indikatoren helseundersøkelser 1. skoletrinn som la 22,0 prosent over ASSS-snittet. Oslo hadde lavest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 10,7 prosent under ASSS-snittet.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Oslo har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 0,7 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,6 prosent.

I Oslo gikk indikatoren helseundersøkelse 1. skoletrinn mest opp gikk opp med 6,2 prosent, og indikatoren svangerskapskontroll økte  med 4,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen 4 år ned med 3,6 prosent og indikatoren hjemmebesøk av nyfødte gikk ned med 3,5 prosent.  

Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks pleie og omsorg

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

Produksjonsindeks pleie og omsorg 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor pleie og omsorg 4,0 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo hadde lavest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 28,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer støttekontakt lå 16,7 prosent under. Oslo hadde høyest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 21,4 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer dagsenter lå 12,9 prosent over.  

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Oslo har endret seg fra 2017 til 2018. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 1,1 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Oslo gikk indikatoren timer omsorgslønn mest opp med 7,8 prosent og indikatorene timer praktisk bistand og timer helsetjenester i hjemmet gikk opp med henholdsvis 5,1 og 4,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren fysioterapeuttimer per uke mest ned med 4.2 prosent og indikatoren langtids oppholdsdøgn i institusjon gikk ned med 3,6 prosent.

Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2017 til 2018

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av indikatorene:

Produksjonsindeks sosiale tjenester

I figuren under kan du vise og sammenlikne score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

Produksjonsindeks sosiale tjenester 2018

I 2018 var Oslos produksjon innenfor sosiale tjenester 4,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 40,8 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Oslo hadde relativt få sosialhjelpsmottakere under 25 år. Oslo hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 11,4 prosent under ASSS-snittet.